W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. DE AVOND-4-DAAGSE
WELKOM

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heet u van harte welkom bij de avond vier daagse in
Delfzijl, waarbij het bestuur voor de algehele organisatie wordt ondersteund door ruim
30 vrijwilligers en zonder hun medewerking was een dergelijk evenement niet mogelijk
geweest ! Wel vraagt de organisatie uw aandacht voor onderstaande punten.

ATTENTIE!!!
Deelname aan de avond-vier-daagse geschiedt op eigen risico. De organisator is,
behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk
of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies
van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
Niet de organisatie van de avond vier daagse, maar de deelnemer is persoonlijk
aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.

ROUTEBESCHRIJVINGEN EN WIJZIGINGEN
Het is van belang dat u de routebeschrijvingen goed leest en niet blindelings achter uw
voorgangers aan loopt, want deze kunnen een andere afstand lopen ! Ook zijn er dit jaar
weer een aantal routewijzigingen doorgevoerd, dus ga er niet zomaar vanuit dat ze net
als vorig jaar zijn.

START- EN STARTTIJDEN
De start is zoals gebruikelijk op de Burg. Boeremalaan en wel als volgt: de 5 km.-
groepen starten vanaf het voetpad aan de linkerzijde; de 10 km.-groepen starten op de
linker weghelft, tussen trottoir en de dranghekken; de individuele wandelaars starten
vanaf de p-plaats aan de rechterzijde net voorbij de ingang van het sportpark Centrum.
Let wel: op last van de hulpverleningsdiensten dient de rechterrijbaan van de Burg.
Boeremalaan geheel vrij te blijven voor het doorgaande verkeer !
De starttijden de 1e drie avonden: 10 en 15 km. Vanaf 17.30 u.; 5 km. Vanaf 17.45 u.
De laatste avond is de start vanaf: 15 km. - 17.30 u.; 10 km. - 18.00 u.; 5 km. - 18.30 u.

CONTROLEPOSTEN
Op de vier wandelavonden tracht de organisatie op verschillende plaatsen controles uit
te voeren op het juist volbrengen van de routes. Het is echter niet zo dat er iedere avond
een gelijk aantal controles is, soms is dit er één per afstand, maar soms ook twee en het
kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen controle is.
Indien er sprake is van wangedrag kan een controleur een startkaart innemen !

AFMELDING
Alle individuele wandelaars dienen zich na het bereiken van de finish af te melden in de
sporthal de ringen, dit geldt ook voor de leiding van groepen !

E.H.B.O.
Net als voorgaande jaren heeft de E.H.B.O.-Delfzijl haar medewerking toegezegd aan dit
wandelevenement. Zij staan op diverse plaatsen langs de route, maar ook is er een
speciale E.H.B.O.-kamer ingericht in de sporthal waar u zich voor of na de wandeling
kunt laten behandelen.

TELEFOONNUMMERS
In geval van calamiteiten telefoonnummers organisatie: 06-25 25 29 37 of 06-27 39 33
55.

INTOCHT VANAF HET BORGSHOF
Op de laatste wandelavond dienen alle deelnemers zich te verzamelen in het Borgshof in
Farmsum, van waaruit om 20.00 u. de intocht begint onder begeleiding van de volgende
muziekkorpsen (in volgorde van de stoet): D.H.O. - Prins Hendrik Scheemda.
Alle deelnemers (individuelen en groepen) dienen in het Borgshof het hun toegewezen
startnummer voor 20.00 u. op te zoeken. Deze nummers worden bekend gemaakt op een
circulaire, die op woensdagavond aan de wandelaars wordt uitgereikt vlak na de start,
maar ze staan vanaf woensdag ook op de website van de w.s.v. Spirit www.wsvspirit.nl .

BELONINGEN GROEPEN EN INDIVIDUELE WANDELAARS
De beloningen voor groepen worden uitgereikt op het sportpark Centrum ! Na de entree
op het sportpark dienen de wandelaars rechtsom de sintelbaan te volgen om daarna
voor de tribune langs door te lopen rond het sportveld en zo'n 25 meter voor de
middellijn staan de mensen met enveloppen met beloningen, die in volgorde van de
stoet worden uitgereikt aan de leiding. Daarna dienen de groepen zich op te stellen op
het sportveld. Men kan niet eerder het veld verlaten dan dat de laatste groep binnen is,
pas dan wordt de doorgang onder de tribune vrij gegeven ! LET OP: op uitdrukkelijk
verzoek van de Gemeente Eemsdelta: GÉÉN confetti op het veld!
Individuele wandelaars kunnen vanaf 20.30 u. Hun beloning in ontvangst nemen in de
kantine van de sporthal de ringen !

VRAGEN GEDURENDE DE AVOND-4-DAAGSEWEEK
Hiervoor kunt u terecht bij het inschrijfbureau voor groepen in de instructiezaal van
sporthal De Ringen.

AANWIJZINGEN HULPDIENSTEN, VERKEERSREGELAARS EN ORGANISATIE.
De deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van politie, brandweer en
ambulancepersoneel, alsmede van verkeersregelaars en organisatie direct op te
volgen ! Tegen personen die zich niet aan deze regels wensen te houden zullen passende
maatregelen worden genomen !

DATUM AVOND-4-DAAGSE 2024
De 73e avond vier daagse wordt in 2024 in Delfzijl gehouden van 03 t/m 06 juni 2024.

FOTO'S AVOND-4-DAAGSE
Door de organisatie gemaakte foto's van deze avond vier daagse worden dagelijks
geplaatst op de website van de w.s.v. spirit: www.wsvspirit.nl Mocht u bezwaar hebben
tegen de plaatsing van een bepaalde foto laat dit dan weten aan de organisatie
(wsvspirit@gmail.com) de betreffende foto zal dan worden verwijderd.

PRIVACYWETGEVING
In het kader van de nieuwe wetgeving verklaart de organisator van de
Avond-Vier-Daagse, de w.s.v.Spirit, dat de gegevens van de deelnemers na afloop van
de AVD verwijderd zullen worden verwijderd uit het computersysteem, tenzij de
deelnemer of diens vertegenwoordiger heeft aangegeven volgend jaar een reminder te
willen krijgen omtrent de Avond-Vier-Daagse. In dat geval zal het mailadres bewaard
worden tot de reminder is verstuurd en zal dan alsnog worden verwijderd.
Ingenomen startkaarten, die ingenomen worden bij het afhalen van de beloningen,
zullen (na telling) vernietigd worden.

De organisatie wenst u een fijne wandelweek toe.

Bestuur w.s.v.Spirit