W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2015
Wandelbonden NWB en KNBLO-NL fuseren per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is er een organisatie voor álle wandelaars. De
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gaat de ruim 6,5
miljoen regelmatige wandelaars in Nederland bedienen. Op 20
december 2014 stemden de ledenvergaderingen van de twee
bestaande wandelbonden, Nederlandse Wandsport Bond (NWB) en
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL), voor een
fusie die leidt tot het ontstaan van de grootste organisatie voor
wandelend Nederland. Met 100.000 leden heeft KWBN bij de start al
een stevige basis op de markt van evenementwandelaars. Maar
gedreven door de overtuiging dat wandelen leidt tot een energieker
leven, gaat KWBN zich met nieuwe producten en diensten richten
op héél wandelend Nederland.

De wandelwereld is veelomvattend, groeit sterk en is tegelijkertijd
volop in beweging. Wandelen behoort tot de snelst groeiende
sporten. “Van een sterke ledenorganisatie met evenementen als
belangrijke kerntaak wil KWBN zich ontwikkelen tot een
consumenten-, leden- en brancheorganisatie voor het hele
potentieel van ruim 6,5 miljoen regelmatige wandelaars in
Nederland”, aldus Stan Lyczak, voorzitter van KWBN. “Met behoud
van al het goede dat er al is én met nieuwe producten en diensten.
Door verder te bouwen op het stevige fundament en gebruik te
maken van de mogelijkheden uit de nieuwe wereld spelen we een
belangrijke rol in het fit en vitaal krijgen en houden van Nederland.
En dat op een plezierige, laagdrempelige en realistische manier. Ik
kijk ernaar uit daar een bijdrage aan te leveren. Met KWBN zijn we
klaar voor de volgende stap”

Wandelen is verankerd in de Nederlandse cultuur. Ook KWBN hecht
grote waarde aan een stevige positie in ons land. De Koninklijke
Wandel Bond Nederland is er dan ook trots op het predicaat
‘Koninklijk’ te mogen voeren. De bond is Zijne Majesteit de Koning
erkentelijk dat hij al in een vroeg stadium aangaf geen bezwaar te
hebben tegen bestendiging van het voeren van dit predicaat.

Ook is KWBN, net als de fusiepartners NWB en KNBLO-NL,
aangesloten bij de nationale sportkoepel NOC*NSF.

In 2015 integreert KWBN de organisaties en activiteiten van de
fusiepartners. KWBN blijft de bestaande, succesvolle programma’s
en activiteiten uitvoeren maar ook verbeteren. De bestaande
ondersteuning van lidorganisaties blijft behouden en
evenementenwandelaars kunnen als vanouds terecht op
www.wandel.nl voor het meest complete overzicht van
wandeltochten in Nederland. Daarnaast gaat de wandelorganisatie
het aanbod versterken door nieuwe wandelproducten te
ontwikkelen en aansprekende vitale markten aan te boren.

De NWB (80 jaar) en KNBLO-NL (106 jaar) zijn de twee oudste en
grootste sportorganisaties op wandelgebied in Nederland.
KNBLO-NL is de oprichter van de Vierdaagse Nijmegen, het
grootste jaarlijkse (sport)evenement van Nederland. De NWB heeft
de Vierdaagse Apeldoorn als vlaggenschip. Daarnaast worden elk
jaar ruim 1.400 andere wandelevenementen georganiseerd,
waaronder 550 avondvierdaagsen. De nieuwe organisatie KWBN is
een fusie van in totaal 2 landelijke (NWB en KNBLO-NL), 7 regionale
verenigingen (regionale bonden NWB) en van de Vereniging
Individuele Leden van KNBLO-NL.
FEESTELIJKE AVOND OP 11 APRIL I.V.M. 60 JARIG LIDMAATSCHAP
HERMAN SWART.

Op woensdag 1 april 2015 is voormalig bestuurslid en voorzitter
Herman Swart 60 jaar lid van de w.s.v. Spirit.
Op 1 april 1955 begon hij zijn wandelcarrière bij Spirit en voor
zover nagegaan kan worden trad hij toe tot het bestuur in 1957.
Na het overlijden van voorzitter Diedel, werd Swart in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe
voorzitter en deze functie bekleedde hij tot oktober 2014.
Om aan dit heugelijke feit aandacht te schenken is besloten om
Herman Swart op zaterdagavond 11 april in de kantine van de
sporthal De Ringen te eren met dit jubileum, door een gezellige
avond te houden. Alle leden krijgen t.z.t. een persoonlijke
uitnodiging, waarbij, zoals gebruikelijk, ook de partners aanwezig
kunnen zijn
GEZELLIGE AVOND SPIRIT IN DE IERSE PUB VAN DE BOLDER OP 24
JANUARI 2015.

Op zaterdagavond 24 januari j.l. organiseerde Spirit, als
vervanging van de seizoenafsluiting 2014 en de
nieuwjaarsreceptie, een gezellige avond in de Ierse Pub van De
Bolder.
Op deze avond kon men o.a. gebruik maken van oud-hollandse
spelletjes, maar uiteraard trok het warm-koud buffet de meeste
aandacht, terwijl er verder onder het genot van een drankje
gezellig werd bijgekletst.
Jammer genoeg waren een drietal leden niet aanwezig, maar de
overige 14 aanwezigen hebben zich prima vermaakt en lieten ze
zich het buffet goed smaken.
Secretaris Theo Bos kwam tussendoor nog even terug op het
afgelopen oud papier-seizoen en bedankte met name de
niet-leden die hun meer dan verdienstelijke bijdrage hebben
geleverd bij de ophaalrondes en hij deed dit o.a. door het
overhandigen van een vvv-cadeaubon. Ook bracht hij de
aanwezigen nog op de hoogte van een volgend feestje op
zaterdagavond 11 april van dit jaar in de kantine van de sporthal
De Ringen, want dan zal worden gevierd dat Herman Swart op 1
april a.s. 60 jaar lid is van de w.s.v. Spirit. Eddy Brouwer had op
verzoek nog wat schilderijen, van eigen hand, meegenomen en
de aanwezigen maakten dankbaar gebruik om ze met
bewondering te bekijken.
Tussen half twaalf en twaalf uur werd de avond afgesloten en
ging men tevreden huiswaarts.
Voor een foto-impressie van deze avond klik hier.
ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP 10 MAART A.S.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft op de bestuursvergadering
van woensdag 11 februari besloten om de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering te houden op dinsdagavond 10 maart a.s..
De vergadering wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in de
Instructiezaal van de sporthal De Ringen en begint om 20.00 u.
Op deze vergadering staan, naast een aantal gebruikelijke
punten, een aantal belangrijke zaken op de agenda, zoals de
benoeming van een nieuw vijfde bestuurslid en de benoeming
van een nieuwe voorzitter, nadat in oktober Herman Swart deze
functie neerlegde.
Alle leden krijgen in week 8 een persoonlijke uitnodiging, de
agenda en de daarbij behorende stukken toegestuurd.
LID VAN VERDIENSTE TINIE DIEDEL OVERLEDEN.

Vandaag, dinsdag 3 maart, ontvingen wij het droeve bericht dat
gistermiddag, maandag 2 maart, mevrouw Tinie Diedel is
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding op 2 januari
van dit jaar.
Mevrouw Diedel bereikte de respectabele leeftijd van 93 jaar en
was weduwe van de vroegere Spirit-voorzitter Ailko Diedel. In
die hoedanigheid was zij ook heel direct bij Spirit betrokken,
want niet alleen alle goedverzorgde bestuursvergaderingen
werden bij de Diedels thuis gehouden, ook na Ailko's dood bleef
dit op haar verzoek zo, maar ook ging zij vroeger op haar solex
langs de leden om de contributie te innen, alsmede het
spaargeld voor de reis naar Oosterbeek. Voor dit alles en nog
veel meer werd zij op 9 januari 1999 benoemd tot lid van
verdienste van de w.s.v. Spirit.
De crematieplechtigheid van mevrouw Diedel zal plaatsvinden
op zaterdag 7 maart om 12.00 u. in crematorium Stilleweer te
Appingedam.
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10-03-2015

Op dinsdagavond 10 maart 2015 werd in de Instructiezaal van de
sporthal De Ringen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
de w.s.v. Spirit gehouden. Aanwezig waren 10 personen,
waaronder 3 bestuursleden. Bericht van verhindering van Theo
Bos.
Sinds oktober heeft de vereniging geen voorzitter meer, daar de
heer Swart aankondigde zijn taak als voorzitter neer te willen
leggen. Aangezien ook vice-voorzitter Theo Bos niet aanwezig is
door opname in het UMCG neemt penningmeester Joke Bos de
honneurs waar.
Na een kort openingswoord van haar, waarin zij onder meer sprak
over het overlijden van lid van verdienste mevrouw Tinie Diedel,
vroeg ze de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen om
haar te gedenken.
Hierna waren de bestuursmededelingen en de ingekomen stukken
aan de beurt. Omdat er geen ingekomen stukken waren kon dit
agendapunt snel worden afgehandeld.
Vervolgens kwam agendapunt 3 aan de orde, de notulen van de
Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2014. Hierop kwamen
geen vragen of opmerkingen, zodat de notulen onveranderd
werden goedgekeurd.
Bij punt 4, het Jaarverslag 2014 van de secretaris, vroeg ook
niemand het woord, zodat ook dit punt snel afgehandeld was.
Bij het Jaarverslag van de penningmeester over 2014, punt 5 van
de agenda, werd door de penningmeester een korte toelichting
gegeven over de resultaten. Het bleek dat Spirit er per saldo €
2000,-- op achteruit is gegaan ten opzichte van een jaar eerder,
maar dit is te verklaren door de aanschaf van nieuwe tenues.
Ondanks deze achteruitgang in saldo staat Spirit er financieel nog
steeds prima voor. Ook bij dit punt heeft niemand verder vragen
of wenst een toelichting.
Bij punt 6, het verslag van de kascommissie, neemt namens deze
commissie Wupke Visser het woord en deze meldt de aanwezigen
dat zij samen met Janny Velema de boeken heeft gecontroleerd
en dat deze in orde waren bevonden. Zij deelt dan ook mede dat
zij verzoeken aan de penningmeester om zo door te gaan.
Punt 7 van de agenda is de benoeming van de kascommissie voor
het komende jaar. Wupke Visser is aftredend en voor haar dient
een nieuw kascommissielid te worden benoemd. Janny Velema
blijft nog een jaar zitting nemen in de commissie, terwijl er tevens
een nieuw reserve lid dient te worden benoemd. Als nieuw
kascommissielid wordt Tineke van der Linde benoemd, terwijl
Annemarie Olinga de rol van reserve lid op zich neemt.
Bij punt 8 staat de bestuursverkiezing op de agenda.
Er dient een nieuwe voorzitter te worden benoemd en het bestuur
stelt voor Theo Bos als zodanig te benoemen. Daar er geen
tegenkandidaten zijn, wordt het bestuursvoorstel door de
vergadering aangenomen.
Verder is aftredend Joke Bos, ze is herkiesbaar. Ook voor haar
functie heeft zich geen tegenkandidaat gemeld en wordt zij door
de vergadering herkozen en wel in de functie van
secretaris/penningmeester.
Ook dient er een nieuw 5e bestuurslid gekozen te worden. Het
bestuur heeft Wupke Visser voorgesteld en daar er geen
tegenkandidaten zijn wordt zij benoemd tot bestuurslid. Joke Bos
heet haar van harte welkom in het bestuur.
Bij punt 9 van de agenda staat het wandelprogramma 2015 op de
rol. Alle mogelijkheden worden doorgenomen en in totaal komt
men tot 17 wandeltochten, waaronder de Avond Vier Daagse. Het
volledige programma:
4-4 Assen; 18-4 Bourtange; 25-4 Dwingeloo; 9-5 Emmen; 30-5
Delfzijl; 8 t/m 11-6 Delfzijl AVD; 13-6 Ruinen; 20-6 Assen; 4-7
Dwingeloo; 22-8 Groningen; 5-9 Oosterbeek; 12-9 Muntendam;
19-9 Assen; 3-10 Rolde; 10-10 Anloo; 17-10 Appelscha; 24-10
Wedde.
Nadat dit punt is afgehandeld is het tijd voor een koffiepauze.
Punt 10 van de agenda gaat over de Avond Vier Daagse 2015.
Er is een toelichting op dit punt. Doordat er krapte is in de
bemensing van diverse taken binnen de organisatie is het niet
mogelijk om als groep te lopen. Waarschijnlijk gaat er ook een
beroep gedaan worden op meerdere leden om te helpen tijdens de
AVD. Om hoeveel mensen en hoeveel tijd het gaat is nog niet
bekend, dit kan pas goed in kaart gebracht worden als het
draaiboek half mei wordt ingevuld. Besloten wordt om, in
afwachting daarvan, nog af te wachten met beslissen of en met
hoeveel mensen men die week gaat lopen, of dat het ook een
mogelijkheid is om de AVD met elkaar te lopen, maar dan 1 of 2
weken eerder.
Verder brengt Jan Oolders verslag uit van zijn gesprek met dhr.
Veldman van de Gemeente i.v.m. het afsluiten van de Zeebadweg,
waar op woensdag de AVD-routes langs lopen. Duidelijk is, dat
hiervoor een alternatief gezocht moet worden.
Bij punt 11 staat de 3-daagse reis naar Oosterbeek op de agenda.
Het is duidelijk dat het geen kwestie is of Spirit gaat (het zal de
50e maal worden), maar wat het reisdoel van de zondag zal zijn.
Er worden een aantal suggesties gedaan zoals 't Loo (expositie
keizerin Sissi), een dierentuin, Scheepvaartmuseum Amsterdam
en Veenhuizen. Het bestuur zal zich hier binnenkort over buigen.
Jantje Baar zegt, dat zij en Henk niet mee zullen gaan,
desgevraagd geeft zij als reden op, dat ze vond, dat vorig jaar
veel te vroeg werd gestart en dat ze daarom niets aan de tocht
vond.
Bij de Rondvraag, punt 12, komt uiteraard het fenomeen
trainingstochten weer aan de orde en het blijkt al snel dat de
leden dit wel willen. De data 18-3, 23-3 en 30-3 worden geprikt om
een trainingstocht te houden. Start om 19.00 u. vanaf de sporthal
De Ringen.
Janny Velema zegt, dat haar man Eddy Brouwer graag wil blijven
helpen met het ophalen van oud-papier, maar niet langer dan tot
12.00 u. Uiteraard is hier begrip voor.
Wupke Visser bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen.
Rita Toxopeus vraagt hoe het rouleren van bemanning tijdens het
ophalen van Oud-Papier is bevallen. De reacties zijn allemaal
positief en besloten wordt dan ook om voorlopig zo door te gaan.
Rita Toxopeus deelt mede, dat haar man werk heeft gevonden in
de Eemshaven. Dit heeft als gevolg, dat zij minder de beschikking
over een auto heeft, zowel voor het ophalen van papier, als voor
het rijden naar een wandeltocht. Besloten wordt om op de
momenten, dat dit zo is te zoeken naar een oplossing.
Joke Bos komt ook nog met de vraag of men zich kan vinden in
een vertrektijd naar wandeltochten, tijdens het komende seizoen,
van 09.00 u. in plaats van 10.00 u. Bijna iedereen is hier voor,
echter Jantje Baar is hier op tegen. Zij stelt, dat ze dan al om 7.00
u. moet opstaan en dat is haar te vroeg. Als compromis stelt Joke
Bos voor, dat de 15 km.lopers om 9.00 u. vertrekken en de 10
km.lopers om 10.00 u. Op die manier kunnen de beide groepen,
toch nog even na afloop bij elkaar zitten. Jantje Baar vindt dit
geen goed alternatief, maar nadat is voorgesteld om dit als proef
tot de zomervakantie te doen en dan te kijken hoe het is bevallen,
gaat ze akkoord.
Janny Velema krijgt nog een boeket bloemen overhandigd als
bedankje voor de koffie en koeken bij het ophalen van oud-papier.

Na een enerverende vergadering komt men toe aan het laatste
punt van de agenda, de sluiting. Om kwart voor tien bedankt Joke
Bos de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Onlangs kregen we mail van mevrouw Tineke Traa en zij schreef
het volgende:

Laat ik me eerst voorstellen:
Ik ben een nicht van mej. Greet Meenken, geb. 23-11-1920 aan de
Singel, Delfzijl, onderwijzeres.
Tijdens bezoeken aan het verzorgingshuis in Haarlem, waar zij
thans verblijft, begint mijn tante opeens het wandellied van Spirit
te zingen.
Ik vind de tekst niet op jullie site. Misschien leuk om op te nemen
in je archief.
Vrijdag 6 febr. jl. heb ik op het gemeentehuis aan dhr. Hillenga
foto's van wandeltochten van Sprits eerste jaren afgegeven.
Misschien de moeite waard.

Lied Spirit:
Wij zijn de leden van Spirit
We lopen o zo blij en vrij
Langs dijken, velden en wegen
En zingen ons lied daarbij
En mooi ook is het 's avonds laat
Als de natuur weer slapen gaat
Ga met ons mee 2x
Dan blijf je fit 2x
Wordt lid dus van Spirit 2x
Dan gaan we samen aan de wandel
Wie gaat er mee? 2x

Willen jullie de melodie weten: mijn tante zingt het nog uit volle
borst.
Verzorgingshuis Nw. Delftweide, Herman Gorterstr 1, Haarlem

Vr.groet,
Tineke Traa-Wolthuis

Later stuurde mevrouw Traa ook nog een krantenbericht (hier te
lezen) en ook nog een filmpje waarop haar tante het Spiritlied
zingt, klik hier.

GEZELLIGE AVOND I.V.M. 60 JARIG LIDMAATSCHAP HERMAN
SWART.

Op 1 april j.l. was oud-bestuurslid en oud-voorzitter Herman
Swart precies 60 jaar lid van de w.s.v. Spirit en daarom was
besloten om op zaterdagavond 11 april een gezellige avond, met
een officieel tintje, te organiseren in de kantine van de sporthal
De Ringen.
Bij een jubileum als dit hoort natuurlijk een jubileumtaart, welke
door de jubilaris zelf werd aangesneden, waarna iedereen kon
smullen van een heerlijk stukje gebak.
Na de koffie en taart kwam uiteraard iets anders te drinken op
tafel, vergezeld van diverse lekkere hapjes.
Vervolgens nam voorzitter Theo Bos het woord om de jubilaris toe
te spreken. Tijdens zijn toespraak kwam ook de overhandiging
van een oorkonde aan de orde, behorende bij de benoeming tot
erelid van dhr. Swart. Zijn echtgenote werd hierbij dan ook in de
bloemetjes gezet, terwijl de vereniging als cadeau een tegoedbon
voor een weekendje uit had bedacht. Daarnaast hadden de leden
zelf ook nog iets in petto, namelijk een envelop met
cadeaubonnen. Dit alles viel bij de jubilaris zeer in de smaak en hij
beloofde dan ook één en ander goed te zullen besteden.
Ondanks het niet al te grote aantal aanwezigen werd het toch
alles met elkaar een zeer gezellige avond en het was dan ook al
tegen enen dat de laatste aanwezigen de sporthal verlieten.
Voor een foto-impressie van deze avond klik hier.
BUTTON INSCHRIJVING AVD 2015 WERKT WEER.

Helaas is, door een computerprobleem, een aantal zaken op onze
website een aantal dagen niet correct weergegeven. Zo kreeg men
o.a. een fotoserie te zien, als men de button voor het inschrijven
voor de Avond4Daagse gebruikte op de home-page.
Het probleem is inmiddels opgelost en er kan weer ingeschreven
worden!
1E TOURINGCAR PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP 24 MEI
VOLGEBOEKT !

De inschrijving voor de 24e editie van de Pinkster Zeedijk
Wandeltocht loopt naar wens. Aan deze wandeltocht van 12 km.
van de Eemshaven naar het Eemshotel in Delfzijl kunnen
maximaal 120 personen deelnemen en de eerste touringcar is
inmiddels volgeboekt met 61 wandelaars, waarvan na afloop 43
mensen gebruik gaan maken van het overheerlijke
Pinksterontbijt in het Eemshotel.
De touringcar, die na zijn eerste rit nog een tweede keer naar de
Eemshaven zal rijden om daar de tweede serie lopers af te
zetten bij de dijk, is momenteel nog niet volgeboekt. Het blijft
echter een feit: wees er op tijd bij, want vol is vol ! Men kan zich
dus nog steeds aanmelden via email onder vermelding van naam
en adresgegevens, telefoonnummer, aantal personen en wel of
geen ontbijt.
Voor details klik hier.
24E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT SUCCESVOL VERLOPEN.

Op de vroege Pinksterzondagmorgen 24 mei organiseerde de
w.s.v. Spirit in samenwerking met de K.Z.& R.V. Neptunus en het
Eemshotel voor de 24e maal de inmiddels traditionele Pinkster
Zeedijk Wandeltocht.
De in totaal 108 deelnemers (vier personen bleven weg) werden
in twee groepen per touringcar van het Eemshotel in Delfzijl naar
de dijkopgang nabij de Eemshaven gebracht, van waaruit zij
over of onder langs de dijk terug moesten wandelen naar het
Eemshotel.
De eerste groep ging om 7.20 u. van start, terwijl de tweede
groep om 8.05 u. vanuit de Eemshaven vertrok voor de
terugtocht.
Ondanks dat het behoorlijk frisjes was in het begin kwam niet
veel later het zonnetje door en toen werd het direct
aangenamer, maar het gros van de wandelaars was unaniem
van mening dat het uitstekend wandelweer was.
Om 9.10 u. meldde de eerste loper zich weer af in het
Eemshotel, waarna snel meerdere lopers volgden. De laatste
lopers bereikten de finish rond half elf. Na binnenkomst in het
Eemshotel stond er voor 83 wandelaars een uitgebreid ontbijt
klaar, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. 25 Wandelaars
liepen alleen de 12 km. lange wandeltocht. Ook was er voor alle
deelnemers een herinneringsmedaille.
Al met al ziet de organisatie terug op een zeer geslaagde
uitvoering van deze 24e editie en men kijkt nu al uit naar de 25e
editie, die volgend jaar op Pinksterzondagmorgen 15 mei wordt
gehouden. Voor foto's van deze wandeltocht van Jan Oolders klik
hier en van Theo Bos klik hier.
69E SPIRITTOCHT TE DELFZIJL OP ZATERDAG 30 MEI 2015.

De w.s.v. Spirit organiseerde op zaterdag 30 mei voor de 69e
maal in successie haar bekende Spirittocht onder wisselende
weersomstandigheden. Door de voorspellingen bleven
waarschijnlijk veel wandelaars thuis bij de warme kachel, of
bezochten een tocht waar de weersvoorspellingen beter leken,
want in Delfzijl meldden zich slechts 89 wandelaars aan de start
in de sporthal de Ringen en dat mag een dieptepunt in de 69 jaren
organisatie-ervaring genoemd worden van Spirit.
Er kon gewandeld worden op zes verschillende afstanden, t.w. 5,
10, 15, 25, 30 en 40 km. en de deelnameverdeling was als volgt:
5 km. - 8, 10 km. - 14, 15 km. - 19, 25 km. - 9, 30 km. - 12 en tot
slot 40 km. - 27.
Vanaf de start 's morgens was er af en toe wat lichte regen, maar
ook zon, maar rond de middag barstte een hevige onweersbui
los, met veel regen en hagel, en de wandelaars die toen op een
open stuk route liepen, kregen de volle laag. Zij die op dat
moment in de rustplaats De Struunschuur in Losdorp zaten
hebben hier weinig of niets van meegekregen en daar mogen ze
blij mee zijn. Vrij snel na het middaguur en de onweersbui
klaarde het weer op en werd het zonnig, zodat de meeste lopers
door de wind en het zonnetje toch nog droog de finish bereikten.
Wat betreft de korte afstanden gingen de lopers op verschillende
tijden van start en druppelden ook weer op verschillende tijden
binnen. De eerste 30 km.-lopers bereikten om 13.20 u. de finish,
de 25 km.-lopers om 13.40 u. en de 40 km.-lopers om 13.40 u. De
laatste lopers bereikten om 17.10 u. de sporthal de Ringen en alle
geluiden na afloop waren toch zeer positief, ondanks de
weersomstandigheden. De positieve geluiden gingen alleen maar
over de, ondanks al vier jaar dezelfde, route en zoals altijd de
prima verzorging onderweg.
De organisatie kijkt terug op een teleurstellende 69e editie van
de Spirittocht, maar men kijkt al weer uit naar de 70e, dus
jubileumeditie, van de Spirittocht die wordt gehouden op 21 mei
2016.
Voor foto's van Jan Oolders klik hier en voor foto's van Theo Bos
klik hier.
VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE LOOPT NAAR WENS.

De voorinschrijving voor de Avond Vier Daagse wandeltochten,
die al 15 april van start is gegaan, loopt naar wens. Tot dit
moment, vrijdag 5 juni om 20.00 uur, hebben in totaal 1350
wandelaars zich ingeschreven, waarvan ruim 1000 via internet
en het restant op woensdagmiddag 3 juni in de kantine van de
sporthal de Ringen. De voorinschrijving kan nog t/m zaterdag 6
juni 24.00 u., daarna is de inschrijving via internet gesloten. De
enige mogelijkheid om dan nog mee te doen is op de eerste
wandelavond 8 juni, vanaf 16.30 u. in de sporthal de Ringen.
Spirit gaat er vanuit dat het totaal van vorig jaar, namelijk 1.759
deelnemers, weer richting de 1.800 wandelaars gaat en gezien
het feit dat het in ieder geval droog lijkt te blijven komende
week moet dit haast wel lukken.
Voor een foto-impressie van de voorinschrijving op 3 juni en
´s avonds van de bijeenkomst van bestuur en medewerkers klik
hier.
AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL VAN START MET 1667 DEELNEMERS.

De 67e Avond Vier Daagse wandeltochten in Delfzijl zijn
maandagavond van start gegaan met een teleurstellend aantal
deelnemers, namelijk 1667. Dit aantal is 82 minder dan het aantal
waar de organiserende w.s.v. Spirit in totaal op uitkwam in 2014.
De 1667 lopers bestaan uit 1407 wandelaars die in groepsverband
lopen en de resterende 260 lopen individueel.
De hoop is nu gevestigd op de slotavond, donderdag, wanneer
hopelijk nog veel ééndaglopers zich aanmelden, maar of dit aantal
het aantal van 2014 zal evenaren is nog maar de vraag.
Terwijl het de eerste wandelavond behoorlijk frisjes was, zijn de
vooruitzichten voor de tweede helft van de week heel wat beter en
dit kan met name de intocht vanuit de Borgshof in Farmsum naar
het sportpark Centrum alleen maar ten goede komen. Op
donderdag, wanneer de intocht om 20.00 u. vertrekt uit Farmsum,
worden de wandelaars begeleid door een viertal muziekkorpsen
naar het sportpark waar iedereen zijn of haar beloning in ontvangst
kan nemen.
Voor de opstelling van de stoet op donderdag klik hier.
AVOND VIER DAAGSE INTOCHT MET KLEINE 1800 DEELNEMERS.

Op donderdagavond 11 juni was na vier avonden wandelen het
hoogtepunt de intocht vanuit de Borgshof in Farmsum naar het
sportpark Centrum in Delfzijl-west.
Onder prima weersomstandigheden liepen bijna 1800
wandelaars, samen met een viertal muziekkorpsen, naar de
finish, waar iedereen zijn of haar beloning ontving in de vorm van
een medaille of cijfertje.
Nadat op maandagavond bijna 1700 lopers op pad gingen liep dit
aantal in de loop van de week op naar een kleine 1800 en
tezamen met zo'n 200 muzikanten sierde de stoet de straten van
Farmsum naar Delfzijl-west.
De organisatie heeft nog wat gevonden voorwerpen, info:
0596-610726.
De 68e Avond Vier Daagse wordt in Delfzijl in 2016 georganiseerd
van 3 t/m 6 juni. Voor foto's van deze Avond Vier Daagse zie hier.
VIER SPIRIT-LEDEN NAAR NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

Vier Spirit-leden reizen volgend weekend af naar de oudste stad
van Nederland, Nijmegen, om zich daar voor te bereiden op de
99e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen, die van dinsdag
21 t/m vrijdag 24 juli wordt georganiseerd door stichting De
4daagse, onder auspiciën van de KWBN.
Niet iedereen loopt in Nijmegen dezelfde (verplichte) afstand,
want op de 40 km. moet Jan Oolders uit Delfzijl, ondanks een
niet al te gedegen training, zijn best doen om zijn 15e kruisje te
halen, echter gezien zijn ervaring komt dit ongetwijfeld goed.
De andere drie lopen de 30 km.-afstand, te weten: Janny
Velema uit Wagenborgen voor de 23e maal, Joke Bos uit
Farmsum voor de 18e maal en tot slot Theo Bos voor de 49e
maal. De laatste doet zijn 2e poging zijn 49e kruisje te halen,
want vorig jaar moest hij noodgedwongen op de laatste
wandeldag afhaken door een pijnlijke rugblessure. Alle vier
hopen dit jaar op een succesvolle vierdaagse met een mooi
einde op De Wedren, nadat ook de feestelijk Via Gladiola is
overwonnen.
SPIRIT-LEDEN HALEN MET SUCCES FINISH 99E VIERDAAGSE TE
NIJMEGEN.

De vier Spirit-leden die vorig weekend afreisden naar Nijmegen
om deel te gaan nemen aan de 99e Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen hebben alle vier met succes op vrijdagmiddag de
finish gehaald op De Wedren in Nijmegen.
Deze editie van de Vierdaagse werd gelopen onder ideale
weersomstandigheden, de temperatuur was prima en de zon liet
zich volop zien. Dit alles resulteerde in, naar verhouding, weinig
uitvallers.
Drie van de Spirit-wandelaars liepen de 30 km.-afstand, Janny
Velema, Joke Bos en Theo Bos, terwijl Jan Oolders nog de
verplichte 40 km.-afstand moest afleggen. Al met al zijn ze
zonder al te veel kleerscheuren de Vierdaagse doorgekomen, hier
en daar een blaartje, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.
Verder is het zo dat ieder zijn eigen pijntjes het meest voelt,
maar achteraf valt dat altijd weer mee.
Er hadden zich voor deze Vierdaagse 46.000 lopers aangemeld,
echter bij het ophalen van de startbewijzen lieten maar liefst
3.316 ingeschrevenen verstek gaan, zodat er dus op dinsdag
42.684 wandelaars van start gingen. Op deze eerste dag vielen
697 lopers uit en de dag daarna gaven nog eens 894 mensen de
strijd tegen de kilometers op. Op de 3e dag, de dag van
Groesbeek en de bekende Zevenheuvelenweg, staakten weer 795
wandelaars de strijd en op de laatste dag nog eens 206, zodat in
totaal 40.092 deelnemers de 99e editie van de Vierdaagse
uitliepen.
Onder deze 40.092 lopers dus de vier Spirit-leden die de
Vierdaagse met succes uitliepen, namelijk Janny Velema voor de
23e maal, Joke Bos voor de 18e maal, Jan Oolders voor de 15e
maal en tot slot Theo Bos voor de 49e maal. De 100e Vierdaagse
wordt gehouden van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juli 2016. Voor
een foto-impressie van deze Vierdaagse van Theo en Joke Bos
klik hier en voor foto's van Jan Oolders klik hier.
REISDOEL DERDE DAG 50e OOSTERBEEK-REIS BEKEND.

De w.s.v. Spirit maakt van vrijdagmiddag 4 september t/m
zondagavond 6 september een driedaags uitstapje rondom de
deelname aan de 69e Airborne wandeltocht in het Gelderse
Oosterbeek op zaterdag 5 september.
Het volledige programma van deze reis, die Spirit voor de 50e
maal maakt, is sinds gisteravond, tijdens een
bestuursvergadering, bekend geworden. Op vrijdagmiddag 4
september wordt er tussen 13.30 u. en 13.45 u., per
Deiman-touringcar, vertrokken uit Delfzijl om koers te zetten
naar de Gelderse hoofdstad Arnhem. Met nog een tussenstop
vlak voor Zwolle hoopt men rond vijf uur aan te komen bij het
Stayokay Hostel Arnhem (de vroegere jeugdherberg Alteveer)
waar sinds jaren weer eens noodgedwongen wordt overnacht
gedurende dit weekend, omdat het Stayokay Hostel Doorwerth
per 1 juli j.l. is gesloten.
Als tegemoetkoming voor het ongemak, omdat Spirit niet op de
hoogte was gesteld van de sluiting in Doorwerth, heeft de
Stayokay-organisatie Spirit een gratis 3-gangen diner
aangeboden en daar zal Spirit, dit jaar, gebruik van gaan maken
op vrijdagavond 4 september. Na het diner verblijft men deze
avond in het Hostel.
De volgende ochtend wordt, na het ontbijt, rond negen uur
vanuit Arnhem naar Oosterbeek gereden om daar deel te nemen
aan de grootste ééndaagse wandeltocht ter wereld, de Airborne
wandeltocht. 's Middags om vier uur gaat men weer terug naar
Arnhem, waar iedereen een verfrissende douche kan nemen.
Daarna worden de Spirit-leden om half acht verwacht bij
Chinees-Indisch Restaurant Hao Yuan in Doorwerth, waar men
aan zal schuiven bij het gebruikelijke buffet.
Na dit alles keert men terug naar het Stayokay Hostel om daar
de avond en nacht weer door te brengen.
De volgende morgen na het ontbijt vertrekt Spirit rond kwart
voor negen vanuit Arnhem naar Oosterbeek, waar een bezoek
zal worden gebracht aan het Airborne kerkhof, alwaar Spirit
traditioneel bloemen zal leggen bij het gedenkmonument.
Uiterlijk om half tien vertrekt men hier weer om weer in
noordelijke richting te reizen en, na nog een tussenstop
onderweg, rond twaalf uur aan te komen in het Drentse
Veenhuizen, waar een bezoek wordt gebracht aan het bekende
Gevangenismuseum. Om half één wordt hier begonnen met een
lunch, terwijl daarna een rit met de boevenbus en een
rondleiding in het Gevangenismuseum op het programma staat.
Ook heeft men hier anderhalf uur vrij om zelf rond te kijken.
Om 17.00 u. vertrekt de Deiman-touringcar weer uit Veenhuizen
om na een rit van ruim een half uur aan te komen in Zuidlaren,
waar men bij Café Restaurant De Sprookjeshof het slotdiner zal
gebruiken.
De verwachting is dat Spirit rond half negen terugkeert in Delfzijl,
na een geslaagde jubileumreis.
50E DRIEDAAGSE REIS RONDOM AIRBORNE WANDELTOCHT IN
OOSTERBEEK GESLAAGD.

De w.s.v. Spirit vertrok op vrijdagmiddag 4 september met 12
personen, in een Deiman-touringcar naar de Gelderse hoofdstad
Arnhem om daar aan het eind van de middag, na nog een
tussenstop onderweg, hun intrek te nemen in het Stayokay hostel
in de wijk Alteveer, waar twee nachten zouden worden
doorgebracht. Nadat om kwart voor zeven men aanschoof voor
het 3-gangen diner, werd ook de rest van de avond hier
doorgebracht en zeker niet op onaangename wijze. Twee van de
medereizigers hadden een cryptische quiz bedacht en omdat
iedereen dit een geweldig succes vond werd er nog een tweede
quiz uit de kast gehaald. Al met al was men na het spelen hiervan
ruim twee uur verder en vermaakte iedereen zich nog o.a. in de
Engelse Pub.
De volgende morgen, zaterdag 5 september, ging Spirit na het
ontbijt weer de touringcar in om via een alternatieve route, via
Doorwerth, naar Oosterbeek te gaan, waar men ging deelnemen
aan de grootste ééndaagse wandeltocht ter wereld, de 69e editie
van de Airborne wandeltocht, georganiseerd door de Politie Sport
Vereniging Renkum. De organisatie had deze keer alles uit de kast
moeten halen om de bezoekers van deze wandeltocht een
P-plaats te bieden, dit alles in verband met de vele regenval van
de laatste week en ook deze dag zou het niet droog blijven.
Personenauto's moesten allemaal op Papendal parkeren, terwijl
pendelbussen de plek innamen, waar anders de touringcars van
alle verenigingen mochten parkeren. Al met al improviseren dus
en dat was ook voor de Spirit-bus een probleem. Wandelaars
konden uitstappen en de bussen moesten weer weg tot het
moment van ophalen. Rond tien uur gingen de Spirit-lopers op
pad voor hun 10 km.-afstand en dat zou een hele zware tocht
worden, want veel bospaden waren (bijna) onbegaanbaar en de
regen bleef maar uit de lucht vallen. Om ruim twee uur was
iedereen weer terug op sportpark Hartenstein, waar de
beloningen in ontvangst konden worden genomen. Voor één
Spirit-lid was dit een heugelijke gebeurtenis, Theo Bos liep
namelijk zijn 50e Airborne wandeltocht. Hij was uitgenodigd voor
een speciale bijeenkomst op Hartenstein, echter, omdat Spirit
graag om vier uur wilde vertrekken, werd hier geen gebruik van
gemaakt. Bij het afmeldbureau echter deden de medewerkers
toch hun uiterste best om aan dit feit nog een feestelijk tintje te
geven. Zo werd er gezoend, geapplaudiseerd door de bemanning
van het bureau en vervolgens zou de herinneringsmedaille
opgespeld worden, wat echter niet goed lukte. Al met al toch heel
leuk zoals dit opgepikt werd door de organisatie, zie hier.
Vervolgens zocht iedereen tegen vieren de Deiman-bus weer op
om terug te gaan naar Arnhem, waar een welverdiende douche op
hen wachtte. 's Avonds om kwart over zeven moest de touringcar
alweer gestart worden om Spirit naar Doorwerth te brengen, waar
men van het gebruikelijke buffet ging genieten in Chinees-Indisch
restaurant Hao Yuang. Tegen half tien verliet men dit
etablissement weer om terug te gaan naar Arnhem, waar nog een
poos werd nagepraat in de Engelse Pub over de toch wel
uitzonderlijk natte Airborne wandeltocht van deze dag.
Na een welverdiende nachtrust, de één wat meer dan de ander,
zocht men na het ontbijt de touringcar weer op om weer richting
Oosterbeek te gaan, waar zoals gebruikelijk een bezoek werd
gebracht aan het Airborne kerkhof, een militaire begraafplaats
waar 1750 Engelse en Poolse soldaten begraven liggen. Ook
traditioneel is de bloemlegging door Spirit op het
herinneringsmonument. Deze keer was jubilaris Theo Bos aan de
beurt om de bloemen te leggen.
Na dit niet al te lange bezoek werd de bus weer gestart om na nog
een tussenstop, vlak voor Zwolle, koers te zetten naar het
Drentse Veenhuizen, waar Spirit een bezoek ging brengen aan het
Gevangenismuseum. Om half één werd er eerst begonnen met
een lunch en dit buffet overtrof alle verwachtingen ! Na de lunch
werd een rondrit door en rond het gevangeniscomplex gemaakt
met de boevenbus en deze duurde ruim een half uur. Daarna kon
iedereen een uur lang op eigen gelegenheid rondkijken, terwijl om
half vier nog een rondleiding met gids door het museum volgde.
Om vijf uur vertrok men weer uit Veenhuizen voor een rit van
ruim een half uur naar Zuidlaren, waar bij Café Restaurant De
Sprookjeshof het slotdiner werd gebruikt. Omdat de lunch van die
middag zeer uitgebreid en overheerlijk was, waren er mensen die
erg veel moeite hadden om alweer uitgebreid te tafelen.
Na dit diner was het nog slechts een kleine driekwartier terug
naar Delfzijl en iedereen was dan ook om half negen weer thuis,
na een zeer geslaagd "Oosterbeek-weekend", maar wel jammer
van alle regen op zaterdag.
Voor foto's van Theo en Joke Bos klik hier en voor foto's van Jan
Oolders klik hier.
SPIRIT BEZOEKT 9E BRINKSTAL BANJERLOOP TE ASSEN OP 19
SEPTEMBER NIET.

Tijdens de bestuursvergadering van maandagavond 14
september is besloten om de wandeltocht van a.s. zaterdag 19
september, de 9e Brinkstal Banjerloop te Assen, niet te
bezoeken. Gezien het feit dat bij nader inzien nog twee leden
verhinderd zijn en er slechts twee of drie overblijven is dit besluit
genomen. Voor Spirit resteren er dit wandelseizoen nog vier
opeenvolgende zaterdagen, waarop er een tocht gepland staat
en de verwachting is, omdat dit wel erg veel achter elkaar is, dat
er ook hiervan nog één zal afvallen. De eerstvolgende tocht is op
3 oktober wanneer door de w.v. De Zwaluwen uit Assen de Aa-
en Hunzetocht wordt georganiseerd in Rolde.
SPIRIT BEZOEKT NAJAARSWANDELTOCHT TE APPELSCHA OP 17
OKTOBER NIET !

Voor de tweede maal in nog geen maand tijd zijn wij
genoodzaakt een op het wandelprogramma staande wandeltocht
af te blazen. Het betreft hier de Najaarswandeltocht te
Appelscha, welke a.s. zaterdag 17 oktober wordt georganiseerd.
Reden voor het feit dat Spirit niet naar Appelscha gaat is het
grote aantal afzeggingen deze keer en dus zo goed als geen
lopers. Het is jammer, maar helaas zijn de feiten niet anders !
De enige nog op het wandelprogramma staande wandeltocht dit
jaar voor Spirit is op 24 oktober a.s., wanneer wij de
Herfsttintentocht te Wedde gaan bezoeken.
SPIRIT NIET NAAR 31E HERFSTTINTENTOCHT TE WEDDE OP 24
OKTOBER.

Het wordt eentonig de laatste tijd, maar Spirit, die de 31e
Herfsttintentocht op haar wandelprogramma had staan in Wedde,
moest afzien van een bezoek aan deze tocht. Een en ander is
telefonisch gecommuniceerd met de leden die mee zouden gaan,
omdat de webmaster, samen met de voorzitter, verbleef in
Engeland en niet op tijd terug kon zijn om dit bericht te plaatsen,
alsmede voor vervoer te zorgen. Het is erg jammer dat het
seizoen zo moet worden beëindigd, want Wedde was, door de
prima organisatie van De Blije Wandelaars uit Blijham, altijd een
geliefde tocht ter afsluiting van het seizoen. Jammer maar het
kon niet anders, maar er zal op de bestuursvergadering van 28
oktober a.s. nog worden gekeken naar een alternatieve afsluiting
van het wandelseizoen.
SPIRIT ZET EXTRA WANDELTOCHT OP HAAR PROGRAMMA ALS
SEIZOENAFSLUITING.

Op de bestuursvergadering van 28 oktober is besloten om een
wandeltocht toe te voegen aan het wandelprogramma 2015.
Omdat er zowel in september als oktober in totaal drie tochten
niet werden bezocht vanwege te weinig animo of een
vervoersprobleem kon er geen echte afsluiting van het
wandelseizoen plaats vinden en daarom wil het bestuur de leden
in de gelegenheid stellen om nog een extra tocht als afsluiting te
gaan lopen.
Het betreft hier de Wintertocht te Zeegse op zaterdag 7
november a.s., welke wordt georganiseerd door de S.V.
Tynaarlo, vanuit café 't Witte Huis te Zeegse.
Voor vertrektijden en opstapplaatsen zie elders op deze website.

SPIRIT VULT WINTERSEIZOEN OP MET EEN GEZELLIGE AVOND IN
CAFETARIA REX.

De periode van november t/m april is voor onze vereniging en
haar leden vaak een periode dat er weinig activiteiten zijn,
behalve het ophalen van oud papier. Daarom heeft het bestuur
besloten om op zaterdagavond 16 januari een gezellige avond te
organiseren in cafetaria en kegelcentrum Rex in de Waterstraat
in Delfzijl. Op deze avond kan er uiteraard gezellig worden bij
gekletst, maar ook zal worden getracht nog wat andere leuke
dingen te doen. Naast voorgaande zal er een uitgebreid koud-
warm buffet klaarstaan voor de inwendige mens, uiteraard onder
het genot van een lekker drankje. Voor de leden en hun
eventuele partner zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
Iedereen is welkom tussen half acht en acht uur, maar alle leden
ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging voor deze avond.
Noteer 16 januari alvast in uw agenda !