W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2016
De eerste ophaalronde oud-papier kon op 5 januari geen
doorgang vinden vanwege de extreem slechte
weersomstandigheden. Het is gelukt om, in overleg met onze
vrijwilligers, een nieuwe datum vast te stellen, namelijk
donderdag 14 januari a.s.
Er verandert niets aan de andere ophaaldata.
GEZELLIGE AVOND SPIRIT BIJ CAFETARIA-KEGELHUIS REX OP 16
JANUARI 2016.

Op zaterdagavond 16 januari j.l. organiseerde de w.s.v. Spirit
voor haar leden en evt. aanhang een gezellige avond ter
overbrugging van het winterseizoen.
Aanwezig waren, jammer genoeg, slechts 11 personen van de 14
die zich hadden aangemeld voor deze avond.
Tegen kwart voor negen begon men aan het prima koud-warme
buffet, wat een ieder zich goed liet smaken, uiteraard onder het
genot van een lekker drankje. Tussendoor werd nog een aantal
niet-leden in het zonnetje gezet voor hun inzet bij het ophalen
van oud papier, terwijl Janny met een bloemetje naar huis ging,
omdat zij er iedere oud papier-ophaalronde voor zorgt dat er
koffie kan worden gedronken met daarbij iets lekkers.
Later op de avond kwamen de quizmasters Janny en Eddy in
actie, waarbij de leden uit cryptische omschrijvingen
plaatsnamen moesten noteren. Na een half uur werd hier nog een
klein quizje aan toe gevoegd en uiteindelijk bleek het team Teije,
Rita en Jan O. met de beste score te gaan strijken. Vervolgens
werd het restant buffet nog aangesproken, terwijl er daarna nog
een uurtje verlenging aan werd vastgeknoopt en dat had als
resultaat dat de laatste aanwezigen pas tegen twee uur
huiswaarts keerden. Spirit kan terugzien op een zeer geslaagde
en gezellige avond !
Voor foto's van deze avond klik hier.
VIERING 70 JARIG JUBILEUM W.S.V. SPIRIT.

Op 26 april 2016 bestaat de w.s.v. Spirit exact 70 jaar en hierover
is op de bestuursvergadering van 18 januari j.l. gebrainstormd
voor wat betreft een datum van de viering, alsmede een leuke
invulling hiervan. Diverse mogelijkheden passeerden de revue,
echter op het laatst kwam er een idee op tafel, waar men verder
op door borduurde en uiteindelijk besloot men om hier mee aan
de slag te gaan. Het betreft hier een bezoek aan het all-inclusive
uitgaanscentrum Preston Palace in het Overijsselse Almelo,
inclusief één overnachting. Grootste probleem was echter een
datum te vinden dat dit bezoek nog geboekt kon worden, terwijl
natuurlijk ook de leden dit een goed idee moesten vinden.
Als datum kwam, na veel wikken en wegen, vrijdag 15 t/m
zaterdag 16 april uit de bus, ondanks het feit dat het dan nog tien
dagen duurt voor Spirit in werkelijkheid 70 jaar bestaat !
Op heel korte termijn zal worden geïnventariseerd wie er mee
gaan en met hoeveel personen, want ook deze keer is de evt.
aanhang weer welkom.
Zoals gemeld, op heel korte termijn volgt meer informatie en dan
is het zaak om zo snel mogelijk te reserveren. Wordt vervolgd !

EXTRA KILO'S VOOR JANUARI-OPHAALRONDE OUD PAPIER.

Zoals u heeft kunnen lezen op deze website onder de button
activiteiten en vervolgens de knop oud papier actie 2016, had de
oud papier ophaalronde van 14 januari een prima opbrengst,
maar ook dat er nog kilo's in een garage moesten worden
opgeslagen, omdat er geen ruimte meer was in de containers.
Deze restant kilo's zijn alsnog door Jan Oolders en Wupke Visser,
in twee keer, naar de fa. Snoek in Midwolda gebracht. Op
maandag 18 januari was dit 1.060 kg. en op donderdag 21 januari
bedroeg het restant 440 kg. en deze kilo's kunnen we dus
bijtellen bij de reeds op de website genoemde 12.740 kg. Het
totaal voor de januari-ophaalronde komt hiermee op 14.240 kg.
en dat is een totaal dat in de laatste jaren nooit werd gehaald. De
rubriek oud papier actie 2016 is inmiddels aangepast op dit
prachtige resultaat.
BEZOEK PRESTON PALACE IN ALMELO OP 15 EN 16 APRIL
DEFINITIEF.

Na een korte periode van inventarisatie met betrekking tot het
beoogde uitstapje naar het Almelose Preston Palace, in het kader
van de viering van het 70-jarig bestaan van onze vereniging,
kunnen wij nu zeggen: "Het gait deur !".
Bij het secretariaat kwamen in totaal 15 aanmeldingen binnen en
dat betekent dat alle leden (we hebben er niet meer) en bijna alle
aanhang mee zal gaan. De boeking en betaling hebben inmiddels
plaatsgevonden.
Het uitstapje vindt plaats van vrijdagmiddag 15 april tot en met
zaterdag 16 april. Op vrijdag wordt om 13.00 u. vertrokken uit
Delfzijl en men keert na de lunch op zaterdagmiddag om 14.00 u.
terug naar Delfzijl.
Over het vervoer zal het bestuur zich op de eerstvolgende
bestuursvergadering nog beraden en hierover zal binnenkort
meer bekend worden gemaakt.
BESTUUR BEZOEKT VERGADERING REGIO NOORD-AVD

Op woensdag 3 februari bezochten 3 bestuurleden (Jan Oolders,
Wupke Visser en Joke Bos) de vergadering van de afdeling
Avondvierdaagse regio Noord in dorpscentrum de Broeckhof in
Zuidbroek.
De grootste reden om deze bijeenkomst te bezoeken was de
grote onduidelijkheid omtrent de gang van zaken met betrekking
tot de medailles voor de komende Avond-4-Daagse.
Vanaf vorig jaar juni zijn er via de mail berichten binnen gekomen
over dit onderwerp, echter elk bericht gaf weer een ander beeld.
Het bestuur wilde hier duidelijkheid over, want sinds de fusie van
de 2 bonden is er al veel veranderd, dat zeker niet in het voordeel
van onze vereniging is.
De vergadering werd geopend door Ina Gils, die aankondigde de
nieuwe coördinator van de Avond4Daagse voor Groningen te zijn
en dat betekent, dat de coördinatie in vertrouwde en ervaren
handen is gekomen nadat Kor Gils vorig jaar gestopt is met deze
functie, na deze jarenlang naar ieders tevredenheid te hebben
vervuld.
José Kuipers van regio Drenthe gaf deze avond uitleg over hoe de
zaken (in tegenspraak met eerdere berichtgeving) geregeld gaan
worden bij de komende Avond4daagse:
-er komen nieuwe medailles voor de nummers 1 t/m 10.
-voor hogere cijfers/medailles wordt de oude voorraad van de
bond opgebruikt.
-de vereniging kan zelf bepalen wanneer er besteld wordt
(vroeger was dit bij het retourneren van de overgebleven
medailles), tot zelfs in de Avond4Daagse week, levering binnen
48 uur.
-retourneren medailles niet meer mogelijk. Dit betekent, dat de
vereniging dus voorraden gaat opbouwen en dat dit financiële
consequenties heeft.
-nabestelling is niet meer gratis, maar er moet porto worden
betaald.
-posters worden niet meer bedrukt met info, maar dit moeten de
verenigingen zelf gaan doen, of laten doen (Ina Gils biedt de
Groningse verenigingen wel aan , dit alsnog voor hen te doen,
indien nodig).
-nabestellen van drukwerk is niet meer mogelijk.

Tijdens en na deze presentatie wordt volop gediscussieerd over
deze nieuwe regels, waarbij ons bestuur zich niet onbetuigd laat.

Na de pauze nog een belangrijk onderwerp: het calamiteitenplan.
Afgelopen jaar kreeg de w.s.v. de Zwaluwen uit Assen hiermee te
maken, vanwege gevaarlijke weersomstandigheden rond de
intocht. Hun calamiteitenplan heeft toen z'n nut bewezen.
Er is vanuit de bond een werkgroep samengesteld, die een
blauwdruk-calamiteitenplan gaat maken, waar elke organisatie
het voor hen van toepassing zijnde kan halen.

In de rondvraag kwamen nog diverse praktische organisatorische
zaken aan de orde en bleek, dat het uitwisselen van ervaringen
best wel nuttig kan zijn.

Door de voorzitter van de AVD-Noord werd de vraag gesteld, of
men deze avond als nuttig had ervaren en of er behoefte was aan
een jaarlijks terugkerend overleg. De meerderheid was voor een
jaarlijkse bijeenkomst.

De bestuursleden keerden terug naar Delfzijl met het gevoel, dat
het een nuttige avond was geweest.
ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP 22 MAART A.S.

Op dinsdagavond 22 maart a.s. houdt de w.s.v. Spirit haar
gebruikelijke Algemene Ledenvergadering, zo is besloten op de
bestuursvergadering van maandag 22 februari j.l.
De vergadering wordt, zoals altijd, gehouden in de Instructiezaal
van de sporthal De Ringen en begint om 20.00 u.
Binnenkort worden de uitnodigingen voor deze vergadering
verzonden, met daarbij de agenda en bijbehorende stukken.

BEZOEK PRESTON PALACE PER TOURINGCAR.

Het bezoek, ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van onze
vereniging op 15 en 16 april a.s., zal worden gedaan per
Deiman-touringcar. Dit is besloten op de onlangs gehouden
bestuursvergadering, ondanks het feit dat één bestuurslid hier in
principe tegen was.
De vertrekplaatsen en opstaptijden zullen binnenkort bekend
worden gemaakt aan de leden, maar het zal er op neer komen dat
de gebruikelijke opstapplaatsen worden aangehouden, zoals dat
ook bij te bezoeken wandeltochten het geval is.

REISDOEL 3e DAG OOSTERBEEK-REIS BEKEND.

Op de bestuursvergadering van 22 februari j.l. is onder andere
gesproken over het reisdoel op de derde dag van onze
Oosterbeek-reis, welke dit jaar plaats vindt van vrijdag 2 t/m
zondag 4 september.
Op de vorige bestuursvergadering was dit ook al aan de orde
geweest, nadat Rita Toxopeus met een voorstel kwam. Dit
voorstel viel toen in goede aarde, maar een definitief besluit werd
niet genomen, vandaar dat het op deze avond opnieuw op de
agenda stond en er definitieve knopen werden doorgehakt..
De dagindeling op zondag ziet er nu als volgt uit: 09.30 u. vertrek
Stayokay Arnhem; 09.40 u. bezoek en bloemlegging Airborne
kerkhof; 10.00 u. vertrek Airborne kerkhof; 10.30 u. koffie/thee-
stop onderweg; 11.30 u. aankomst VVV-kantoor in Groenlo
(Overijssel), waarna we o.l.v. van een stadsgids beginnen aan de
"ambachtelijke bierroute", dit is een mix van een stadswandeling
en kroegentocht, waar men gedurende de wandeling allerlei
wetenswaardigheden en anekdotes over de vestingstad Groenlo
en haar brouwgeschiedenis te horen krijgt. Ook brengen we
waarschijnlijk een bezoek, tijdens de wandeling, aan het
Stadsmuseum voor een korte rondleiding met film, waarna de
gids ons meeneemt door de vesting Grolle, de Stadsboerderij, de
kanonswal en de eeuwenoude gezelligheid. Onderweg kan men in
drie café's genieten van de grolsche gastvrijheid en natuurlijk van
het Grolsche gerstenat, maar dat mag ook iets anders zijn.
Daarnaast wordt men getrakteerd op een broodje warm vlees.
Alles met elkaar een vier uur durend programma; 15.30 u. vertrek
uit Groenlo; 16.30 u. tussenstop onderweg met toiletgelegenheid;
17.00 u. vertrek naar Zuidlaren; 18.00 u. aankomst Sprookjeshof
Zuidlaren; 18.30 u. slotdiner; 19.45 u. vertrek naar Delfzijl. Alle
leden krijgen binnenkort bericht over deze 3-daagse, waarbij ook
de opgavemogelijkheid wordt vermeld.
INSCHRIJVING 25e PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT PER
1 MAART GEOPEND.

De inschrijving voor het vijfde lustrum van de Pinkster Zeedijk
Wandeltocht is sinds 1 maart geopend en de eerste deelnemers
hebben zich reeds aangemeld. Deze wandeltocht van 12
kilometer van de Eemshaven naar het Eemshotel in Delfzijl,
wordt georganiseerd in samenwerking met de K.Z.& R.V.
Neptunus en het Eemshotel, in het kader van de bekende
Pinksterfeesten op Pinksterzondag 15 mei a.s.
De deelnemers aan deze tocht worden in twee groepen van het
Eemshotel in Delfzijl, per touringcar, naar de Eemshaven
gebracht en de wandelaars dienen dan onder of over de zeedijk
terug te lopen naar het Eemshotel, waar voor de liefhebbers een
heerlijk Pinksterontbijt klaar staat. Ook is er een mogelijkheid om
niet te ontbijten en dus alleen te wandelen.
Aan deze vroege wandeltocht kunnen maximaal 120 wandelaars
deelnemen, dus wees er snel bij, want vol is vol !
Voor meer informatie en kosten verwijzen wij u naar de pagina
PZW.
ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP 22 MAART 2016.

Op dinsdagavond 22 maart werd in de instructiezaal van sporthal
De Ringen de Algemene ledenvergadering van de w.s.v. Spirit
gehouden. Aanwezig waren acht personen.
Om ruim acht uur opende voorzitter Theo Bos met een kort
openingswoord de vergadering, waarna werd begonnen aan de
12 punten tellende agenda.
Bij de bestuursmededelingen en ingekomen stukken kon alleen
maar een bericht van verhindering worden genoemd van erelid
Herman Swart, hij vierde namelijk op deze dag zijn verjaardag.
Vervolgens werden de notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering op 10 maart 2015 onveranderd goedgekeurd,
maar niet nadat Janny Velema de complimenten gaf aan de
toenmalige penningmeester Joke Bos, die niet alleen de
vergadering voorzat, maar ook notulist was, een dubbelrol dus.
Ook bij punt 4 van de agenda, het jaarverslag van de secretaris
kwamen geen vragen of opmerkingen en werd ook deze
goedgekeurd.
Bij het financieel verslag van de penningmeester gaf deze een
korte toelichting op enkele punten en bleek uiteindelijk dat Spirit
er, alhoewel niet veel, weer een beetje op vooruit was gegaan en
dat er geconstateerd kon worden dat de vereniging er goed voor
staat.
Bij punt 6 van de agenda neemt Janny Velema het woord om
namens de kaskommissie, welke zij samen met Tineke van der
Linde vormde, en deelde mede dat de boeken uitvoerig waren
gecontroleerd en in orde waren bevonden. Zij gaf daarbij de
complimenten aan de penningmeester.
Hierna komt de benoeming van de nieuwe kaskommissie aan de
orde. Janny Velema is aftredend en voor haar dient dus een
nieuw lid te worden benoemd. Tineke van der Linde blijft nog één
jaar aan als lid. Het is gebruikelijk dat het huidige reserve-lid de
plaats inneemt van het aftredende lid en aldus wordt besloten
dat Annemarie Olinga, samen met Tineke van der Linde de
nieuwe kaskommissie vormt. Als reservelid stelt Janny Velema
zich weer beschikbaar.
Bij de bestuursverkiezing, punt 8 van de agenda, zijn Theo Bos en
Rita Toxopeus aftredend doch herkiesbaar. Daar er geen
tegenkandidaten zijn ingediend worden zij voor een periode van
drie jaar herkozen.
Na een korte pauze gaat men verder met punt 9 van de agenda,
de vaststelling van het definitieve wandelprogramma voor 2016.
Dit punt neemt meer tijd in beslag dan de vorige acht punten,
maar na hier en daar wat discussie, komt men uiteindelijk tot 16
tochten voor het komende seizoen. De volgende tochten staan
gepland: 2 april - 29e Havelter Hunebedwandeltocht te Darp; 23
april - Revalidatie Friesland tocht te Beetsterzwaag; 7 mei -
Borgerswoldtocht te Veendam; 21 mei - 70e Spirittocht te
Delfzijl; 28 mei - 36e Lutjemeulentocht te Blijham; 6 t/m 9 juni -
68e Avond Vier Daagse te Delfzijl; 18 juni - 10e Billie Turftocht te
Zevenhuizen; 2 juli - 44e Bostocht te Dwingeloo; 20 augustus -
34e Brugwandeltocht te Groningen; 3 september - 70e Airborne
wandeltocht te Oosterbeek; 10 september - 3e Fivelstadtocht te
Appingedam; 17 september - Ruitershornwandeltocht te
Muntendam; 1 oktober - 7e Aa- en Hunzetocht te Rolde; 8
oktober - Klaverblad van Noordenveld te Roden; 22 oktober - 32e
Herfsttintentocht te Wedde; 5 november - Zeegser najaarstocht
te Zeegse.
Dan is men aangekomen bij punt 10, de 3-daagse reis van 2 t/m
4 september. De voorzitter geeft in het kort een overzicht van
deze reis, waarbij op vrijdag weer wordt gedineerd bij de Oude
Herbergh in Oosterbeek en op zaterdag wordt genoten van het
buffet bij Hao Yan in Doorwerth.
Op de slotdag, zondag, gaat men na een bezoekje aan het
Airborne kerkhof naar het Overijsselse Groenlo, waar men de vier
uur durende "Ambachtelijke Bierroute" gaat lopen onder leiding
van een stadsgids. Het slotdiner wordt weer gebruikt in de
Sprookjeshof te Zuidlaren.
Bij de rondvraag stelt Janny Velema de vraag of er bij het
bestuur meer bekend is over de Bevrijdingstocht van Spijk naar
Farmsum op 30 april a.s., dan dat wat in de media heeft gestaan.
Dit is jammer genoeg niet het geval en verwijst men naar het
mailadres van de organisatie voor meer info, maar
secretaris-penningmeester Joke Bos leest nog wel de mail voor,
welke Spirit heeft ontvangen van de organisatie. Ook vraagt
Janny nog hoe wij naar Almelo gaan, wanneer we op 15 en 16
april een bezoek brengen aan Preston Palace ter gelegenheid van
ons 70 jarig bestaan. Hierop antwoordt de voorzitter dat er een
touringcar is afgehuurd en dat we op vrijdagmiddag om 13.00 u.
vertrekken vanaf de gebruikelijke instapplaatsen.
Ook wordt er nog gesproken over eventuele trainingstochten,
maar gezien het feit dat wij op 2 april al de eerste tocht lopen is
daar weinig tijd meer voor. Tocht komt er nog een oplossing, op
zaterdagmorgen 26 maart wordt er vanaf De Ringen om negen
uur een 10 km.-route gelopen.
Het is al na tienen wanneer de voorzitter de vergadering sluit.
Voor enkele foto's van deze vergadering klik hier.
OPSTAPPLAATSEN EN VERTREKTIJDEN JUBILEUMREIS PRESTON
PALACE OP 15 APRIL.

Voor ons uitstapje op 15 en 16 april naar Preston Palace in
Almelo, t.g.v. ons 70-jarig bestaan op 26 april a.s., zijn de
volgende opstaptijden en plaatsen vastgesteld: 13.00 u. -
Koestraat 24; 13.05 u. - Kustweg (bushalte t.h.v. Hoogwatum);
13.10 u. - Hogelandsterweg Noord (bushalte Qbuzz) en tot slot
13.15 u. - Jachtlaan (bushalte Qbuzz t.h.v. Delfzicht ziekenhuis).

TRAININGSTOCHT OP 26 MAART 2016.

Omdat het wandelseizoen voor de w.s.v. Spirit over ruim een
week begint in het Drentse Darp is op de Algemene
Ledenvergadering afgesproken dat er op zaterdag 26 maart een
trainingstocht zal worden gehouden.
Deze trainingstocht zal gaan over een afstand van 10 km., de
nieuwe dinsdagavondroute van de A.V.D., en start om 09.00 u.
vanaf sporthal de Ringen.
SPIRIT VIERDE 70 JARIG JUBILEUM IN PRESTON PALACE OP 15 EN
16 APRIL 2016.

Op vrijdagmiddag 15 april ging de w.s.v. Spirit, met 15 personen,
in een touringcar naar het Overijsselse Almelo, om daar in
uitgaanscentrum Preston Palace het 70 jarig jubileum van de
vereniging te vieren.
Niet alleen kon er all-inclusive gegeten en gedronken worden,
daarnaast kon men zich volop vermaken in bijvoorbeeld de
bruine kroeg waar karaoke kon worden gedaan, maar ook in de
biljart- en poolzaal, de danszaal met live muziek, de
midgetgolfbaan, het zwembad en de sauna, alsmede de kegel-
en bowlingbanen en nog veel meer.
Op vrijdagnacht om één uur gingen alle horecavoorzieningen
sluiten en kon iedereen de hotelkamers opzoeken voor een
welverdiende en broodnodige nachtrust.
Op zaterdagmorgen om negen uur ging men aan het uitgebreide
ontbijt, terwijl men daarna in de coffee-corner terecht kon of op
het centrale terras voor een ander drankje.
Om half één gingen de Spiritleden en hun aanhang weer naar de
restaurantzaal voor de lunch en pas toen dat achter de rug was
vertrok men om twee uur weer met de touringcar uit Almelo om
tegen vieren op zaterdagmiddag terug te keren in Delfzijl.
Gezien de positieve reacties op de terugreis kan Spirit terugzien
op een geslaagde jubileumviering en ziet men uit naar het
volgende lustrum.
Voor foto's van dit uitje van Jan Oolders klik hier en van Theo en
Joke Bos klik hier.


WIJZIGING WANDELPROGRAMMA M.B.T. 7 MEI A.S.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit heeft besloten de
Borgerswoldtocht te Veendam op 7 mei a.s. niet te bezoeken,
maar deze te vervangen door de Rondom het Schildmeer
wandeltocht te Overschild.
Voor deze wijziging zijn een aantal redenen, zoals o.a. een te
kleine startlocatie en geen kleedruimte en hiervan zijn de
wandelende leden inmiddels op de hoogte.
De vertrekplaatsen en tijden zijn zoals aangegeven op de website.

AFMELDPROCEDURE VOOR DE WANDELTOCHT RONDOM HET
SCHILDMEER OP 7 MEI A.S.

De afmeldprocedure voor de gewijzigde tocht op 7 mei a.s.
(Overschild) is deze keer, door afwezigheid van het secretariaat in
week 18, iets anders dan normaal. Indien men zich per mail
afmeld kan dit gewoon via ons mailadres wsvspirit@gmail.com,
echter telefonisch dient men deze keer Rita Toxopeus te bellen
06-46491771. Wij hopen echter dat afmeldingen achterwege
blijven.
25E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP ZONDAGMORGEN 15 MEI
VOLGEBOEKT.

Nadat op 1 maart j.l. de officiële inschrijving voor de
jubileumeditie van de 25e Pinkster Zeedijk Wandeltocht en er
zelfs lopers zich voor die datum al hadden aangemeld, is nu, vier
dagen voor de organisatiedatum, deze tocht helemaal
volgeboekt.
Zowel de touringcar die om zeven uur vertrekt als de tweede rit,
welke rond 7.40 u. zal vertrekken naar de Eemshaven, zitten
beide vol met wandelaars, waarvan een groot deel ook deel zal
nemen aan het ontbijtbuffet na binnenkomst.
De eerste wandelaars worden rond kwart over negen verwacht bij
het Eemshotel, waar voor alle deelnemers een prachtige
herinneringsmedaille klaar zal liggen.
25E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT SUCCES ONDANKS VEEL
WEGBLIJVERS.

De 25e Pinkster Zeedijk Wandeltocht, een tocht van 12 km. van
de Eemshaven naar Delfzijl, op zondagmorgen 15 mei 2016, zit
er weer op.
Ondanks dat de twee touringcars afgelopen donderdag
volgeboekt waren, lieten op deze vroege Pinksterzondagmorgen
maar liefst 13 deelnemers het afweten en verschenen niet aan
de start.
In totaal liepen nu 103 wandelaars de tocht, waarvan na afloop
93 personen aanschoven voor het ontbijt.
De weersomstandigheden tijdens de tocht hadden uiteraard
beter gekund, want de eerste groep lopers kreeg te maken met
een aantal regenbuien, terwijl de tweede groep een hagelbui
kreeg te verwerken. Al met al geen ideale weersomstandigheden
dus, maar op de weergoden heeft de organisatie geen invloed en
met de wind in de rug was het goed te doen, zeker toen op het
laatst het zonnetje zich ook nog even liet zien.
Voor foto's van Joke Bos klik hier, voor foto's van Jan Oolders klik
hier en voor foto's van Jantina Viel klik hier.
Op zaterdag 21 mei a.s. organiseert de wandelsportvereniging
Spirit uit Delfzijl voor de 70e maal haar bekende Spirittocht.
Er kan worden gewandeld op de afstanden 5 - 10 - 15 - 25 - 30
en 40 km. De routes voeren de wandelaars langs een aantal
mooie plekjes in en om Delfzijl, waarbij dit jaar weer het
"Ommetje onder klokslag van Oetwier" een centrale rol speelt.
Voor de langste afstanden is er een mooie (Hoogeland)route
uitgezet, waarbij achtereenvolgens Appingedam,
Oosterwijtwerd, Arwerd, Godlinze, Losdorp, Spijk, Bierum,
Holwierde, Nansum, Uitwierde en Biessum worden aangedaan
om vervolgens weer in Delfzijl aan te komen.

Vanuit de sporthal De Ringen kunnen de 30 en 40 km.-lopers
starten tussen 8.30 u. en 9.00 u., de 25 km.-afstand tussen 9.00
u. en 9.30 u., terwijl de overige afstanden, (individuele
wandelaars en groepen) mogen starten tussen 9.00 u. en 14.00
u. Dit jaar zijn alle routes, dus ook de langere afstanden, bepijld.
Voor alle deelnemers, die de tocht volbrengen, ligt er na afloop
een prachtige herinnerings-medaille klaar.
De w.s.v. Spirit hoopt dat er weer een groot aantal
wandelliefhebbers aan de start zal verschijnen, niet alleen uit
Delfzijl, maar ook uit de rest van de drie noordelijke provincies.
Het startbureau, in de instructiezaal van de sporthal De Ringen,
is op zaterdag 21 mei geopend vanaf 8.00 u.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met het
secretariaat van de w.s.v. Spirit, dat is te bereiken via tel.nr.
0596 - 610726 of via wsvspirit@gmail.com, terwijl men natuurlijk
ook terecht kan op de website van Spirit : www.wsvspirit.nl .

Voor de w.s.v. Spirit is de 70e Spirittocht de 2e van een drietal
wandel-evenementen. Op Pinksterzondagmorgen 15 mei werd
voor de 25e maal de Pinkster Zeedijk Wandeltocht
georganiseerd, met 103 deelnemers, terwijl als laatste
evenement van 6 t/m 9 juni a.s. nog de 68e Avond Vier Daagse
wandeltochten in Delfzijl op het programma staan. Inschrijven
voor dit laatste evenement kan via onze website
www.wsvspirit.nl
70E SPIRITTOCHT MET VEEL LOPERS OP ZATERDAG 21 MEI 2016.

Op zaterdag 21 mei organiseerde de jubilerende w.s.v. Spirit
voor de 70e maal de inmiddels bekende Spirittocht, waarvan de
routes voor wat betreft de kortere afstanden rondom Delfzijl
voerden, terwijl de langere afstanden de mooie Hogeland-route
volgden.
Na de start gingen de lange afstandslopers via Appingedam naar
Oosterwijtwerd, waar de eerste wagenrust was. Daarna werd de
route vervolgd via Arwerd en Godlinze naar Losdorp, waar de
officiciële, reguliere rust was bij de inmiddels bekende
Struunschuur van Karin en Geert. Hierna keerde de 30 km. terug
richting Holwierde, terwijl de 40 km.- lopers nog een ommetje
moesten maken via Spijk en Bierum. Alle lange afstanden
kwamen weer bij elkaar vlak voor Holwierde, waarna bij Nansum
nog een tweede wagenrust volgde. Vervolgens voerde de route
via de zeedijk en Uitwierde en Biessum weer naar de sporthal De
Ringen in Delfzijl-west.
In totaal kwamen maar liefst 209 wandelaars af op deze
jubileumeditie en de verdeling per afstand was als volgt: 5
km.-14; 10 km.-21; 15 km.-28; 25 km.-50; 30 km.-52; 40 km.-44.
Al met al een zeer succesvol verlopen Spirittocht, die qua
weersomstandigheden ideaal was, ondanks het regenbuitje rond
het middaguur.
Spirit is zeer tevreden over het aantal deelnemers en uiteraard
ook blij met de positieve reacties over de routes en (voor de
langere afstanden) de verzorging onderweg.
Voor foto's van deze tocht van Theo Bos klik hier, voor die van
Joke Bos klik hier, van Jan Oolders klik hier en (nagekomen)
foto's van Wilfred Kats klik hier.

VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE VEELBELOVEND.

De voorinschrijving van de 68e Avond Vier Daagse wandeltochten
in Delfzijl, welke wordt georganiseerd van maandag6 t/m
donderdag 9 juni a.s., loopt volgens de organiserende w.s.v.
Spirit zeer naar wens.
De inschrijving via internet, die vanaf 15 april is geopend, kwam
langzaam op gang, maar loopt de laatste twee weken heel goed,
want t/m 1 juni schreven maar liefst 954 personen zich in en dit
zijn deelnemers die in groepen lopen, maar ook individueel.
Op de inschrijfmiddag op 1 juni in de sporthal De Ringen kwamen
nog eens ruim 500 mensen af, wederom groepen en individuelen.
Het totaal aantal inschrijvingen komt hiermee per 1 juni op 1463
wandelaars en het duurt nog vier hele dagen voor het
wandelfestijn begint. In deze periode kan men zich nog tot 3 juni
(24.00 u.) aanmelden via internet en daarnaast kan men ook nog
terecht op de eerste wandelavond vanaf 16.30 u. in de sporthal
De Ringen.
Spirit gaat er vanuit dat het aantal deelnemers van vorig jaar zal
worden overschreden, want toen kwamen slechts 1.638 lopers op
de Avond Vier Daagse af.
Zoals bekend zal zijn worden de wandelaars op donderdagavond
9 juni (20.00 u.) feestelijk binnengehaald vanuit het Borgshof in
Farmsum naar het sportpark Centrum in Delfzijl-west en dit alles
onder begeleiding van een viertal muziekkorpsen, t.w. (in
volgorde van de stoet) Kon. Wilhelmina, C.B.S. Bierum-Spijk,
D.H.O. en tot slot Pr. Hendrik - Scheemda. De eerste groepen
wandelaars worden rond half negen op het sportpark verwacht.
Hier krijgen de verenigingen en groepen hun beloningen
uitgereikt, terwijl de individuele wandelaars vanaf half negen
terecht kunnen in de kantine van de sporthal De Ringen.
"De Avond Vier Daagse komt er weer aan !"
AVOND VIER DAAGSE SUCCESVOL AFGESLOTEN MET DRUKKE
INTOCHT OP 9 JUNI 2016.

De 68e Avond Vier Daagse wandeltochten, georganiseerd door
de w.s.v. Spirit, zijn weer achter de rug ! Met een mooie en
drukke intocht op donderdagavond, vanuit het Borgshof in
Farmsum naar het sportpark Centrum, kon de organisatie
terugzien op een geslaagd wandelevenement, dat dit jaar voor
het eerst sinds jaren weer een lichte stijging van het
deelnemersaantal te zien gaf, waarover zo meer.
Zoals gezegd, de intocht, onder begeleiding van een viertal
muziekkorpsen, was ook nu weer geslaagd, ondanks het feit dat
één school niet op tijd in het Borgshof was en daardoor
noodgedwongen op een andere plaats in de stoet terechtkwam,
wat nogal verwarring gaf.
Dat de intocht een beeld gaf dat er over de 2000 wandelaars
liepen, was ietwat vertekend want op deze laatste avond lopen
er altijd meer begeleiders mee dan op de eerste drie avonden.
Nadat vorig jaar de Avond Vier Daagse werd afgesloten met
1.637 officiële deelnemers, kwam het totaal nu uit op 1.669
officiële lopers, met de opmerking dat er in werkelijkheid meer
mensen lopen, maar zoals bekend schrijven veel begeleiders
van groepen niet in !
De onderverdeling over de drie verschillende afstanden is als
volgt: 5 km. 1.168; 10 km. 477 en tot slot de 15 km. 24 lopers.
Spirit hoopt dat de negatieve spiraal voor wat betreft het
dalende deelnemersaantal dit jaar is doorbroken !
Volgend jaar is de 69e Avond Vier Daagse van 19 t/m 22 juni
2017.
SPIRIT BEZOEKT 44E BOSTOCHT TE DWINGELOO NIET.

De w.s.v. Spirit had voor zaterdag 2 juli de 44e Bostocht op de
wandelagenda staan, maar gezien de geringe belangstelling is
besloten deze tocht niet te bezoeken.
Of de afwezigheid van veel leden te maken heeft met Delfsail is
niet zeker, echter toen op de Algemene Ledenvergadering werd
besloten om deze tocht op het programma te zetten, was zo
goed als iedereen er voor, ondanks dat men wist dat het één van
de Delfsail-dagen was. Jammer, maar volgend jaar beter !
Komend weekend reizen vier Spirit-leden af naar Keizer Karelstad
Nijmegen, waar de Stichting Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen voor de 100e maal het grootste meerdaagse
wandelevenement ter wereld organiseert van dinsdag 19 t/m
vrijdag 22 juli.
Dit jaar zijn er ter gelegenheid van de 100e editie een groot aantal
extra's met als belangrijkste éénmalig is de 55 km.-afstand weer
terug, maar ook het feit dat, ook éénmalig, er maximaal 50.000
wandelaars konden inschrijven.
Onder de inschrijvers ook dit jaar weer vier leden van de w.s.v.
Spirit. Op de minimaal verplichte afstand van 40 km. per dag gaat
Jan Oolders uit Delfzijl van start en hij gaat voor zijn 16e kruisje.
De andere drie leden lopen de minimaal verplichte 30
km.-afstand, te weten: Janny Velema uit Wagenborgen loopt voor
de 24e maal. Joke Bos uit Farmsum loopt haar 19e Vierdaagse en
tot slot Theo Bos, eveneens uit Farmsum hoopt zijn 50e
Vierdaagse uit te lopen.
Alle Spirit-leden gaan vol goede moed naar Nijmegen, maar of dit
ook genoeg zal zijn, zullen we pas weten op vrijdagmiddag,
wanneer de grote intocht is op de Sint Annastraat, ook wel de Via
Gladiola genoemd. Deze intocht wordt op televisie vanaf 7 uur 's
morgens tot 18.25 u. 's avonds live uitgezonden op NPO 2.
SPIRIT-LEDEN HALEN 100E VIERDAAGSE NIJMEGEN MET SUCCES.

De vier leden van de w.s.v. Spirit, Janny Velema, Jan Oolders en
Joke en Theo Bos, hebben met succes de finish van de 100e
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen te Nijmegen gehaald.
In de loop van de vrijdagmiddag arriveerden zij, na de glorieuze
intocht op de Sint Annastraat of te wel de Via Gladiola, op De
Wedren waar zij zich afmeldden bij hun startbureau en de
bijbehorende versierselen in ontvangst namen.
Zo kon Jan Oolders, die de 40 km.-afstand liep, zijn 16e kruisje in
ontvangst nemen, terwijl Janny Velema haar 24e kruisje en Joke
Bos haar 19e kruisje kregen, maar de derde Spirit-loper op de 30
km.-afstand, Theo Bos, beleefde wel een heel speciale
Vierdaagse, want hij behaalde zijn 50e kruisje.
Het was een Vierdaagse-editie van extremen, want niet alleen
kregen de lopers te maken met zeer hoge temperaturen,
variërend van 27 tot 34 graden, op vrijdagochtend kregen de
wandelaars te maken met een aantal pittige onweersbuien,
waarbij het hemelwater met bakken uit de lucht kwam.
Ook het aantal uitvallers was mede door voorgaande uitzonderlijk
hoog. Zo vielen op de 1e wandeldag 1.206 deelnemers uit, op de
2e dag 2.050, de 3e dag 914 en op de laatste dag nog eens 439,
wat het totaal aantal uitvallers op 4.609 bracht.
Al met al een bijzondere Vierdaagse onder bijzondere
omstandigheden ! Foto's: link
BEDANKT ALLEMAAL !

Beste mensen, hierbij wil ik even van de gelegenheid gebruik
maken, om iedereen heel hartelijk te bedanken voor de vele
aanmoedigingen en felicitaties welke ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 50e Vierdaagse. Zo mocht ik voorafgaande
al een aantal apps en sms-jes ontvangen en op de 3e wandeldag,
op de Zevenheuvelenweg, maar liefst 9 telegrammen van het
Dagblad van het Noorden van zowel leden, familie, bekenden en de
KWBN Regio Noord. Daarnaast nog eens een goedgevulde
(bier)mand met een mooie kaart van medeloper Jan en zijn
Vierdaagse-maatje Piet en van het personeel in het
Mercure-hotel, waar wij logeren, het boek Oorlogspad, een echte
Vierdaagse- thriller. Tot slot lagen er bij thuiskomst nog een aantal
felicitatiekaarten te wachten. Ik wil iedereen nogmaals bedanken
en ik kan u zeggen dat al deze blijken van waardering en
felicitaties mij niet onberoerd hebben gelaten !
Enkele foto's vindt u hier.
3-DAAGSE REIS RONDOM 70e AIRBORNE WANDELTOCHT TE
OOSTERBEEK OP 3 SEPT.

Van vrijdagmiddag 2 september t/m zondagavond 4 september
2016 maakte de w.s.v. Spirit haar traditionele 3-daagse reis
rondom de Airborne wandeltocht in het Gelderse Oosterbeek, die
dit jaar voor de 70e maal werd georganiseerd door de P.S.V.
Renkum.
Spirit, die dit jaar voor de 51e maal aan deze grootste ééndaagse
wandeltocht ter wereld deelnam, ging deze keer slechts met acht
leden deze reis maken, een dieptepunt in haar 70 jarig bestaan.
Trouwens volgend jaar zullen er weer meer zijn en het was deze
keer ook niet zo dat het minder gezellig was, daar zorgen de
huidige Spirit-leden wel voor.
Op vrijdagmiddag werd tussen half twee en twintig voor twee
vertrokken vanuit Farmsum-Delfzijl om koers te zetten naar
P-plaats Haerst vlak voor Zwolle, waar de koffie, thee en door
sommigen wat anders werd aangesproken. Na een stop van een
half uur werd de reis voortgezet naar Arnhem, waar de vrijdag- en
zaterdagnacht zouden worden doorgebracht in het Stayokay
Hostel.
's Avonds stapte men om kwart over zeven weer in de
Deiman-touringcar om een bezoek te brengen aan De Oude
Herbergh in Oosterbeek, waar het avonddiner werd genoten.
Tegen tienen was men weer terug in het Stayokay Hostel en daar
werd de rest van de avond doorgebracht.
De volgende ochtend zat men om kwart over acht gezamenlijk
aan het ontbijt om om even na negen uur met de touringcar te
vertrekken naar Oosterbeek, waar rond tienen werd begonnen
aan de Airborne wandeltocht en Spirit de 10 km.-afstand zou gaan
lopen. Na een tweetal rusten bij zowel de kantine van de
Oosterbeekse voetbalclub O.V.C., als bij café restaurant De
Westerbouwing arriveerden de Spirit-lopers weer bij de finish,
waarna men op het plein bij café restaurant Schoonoord nog tot
kwart voor vier kon nagenieten, onder het genot van een drankje,
om daarna de touringcar weer op te zoeken, die om vier uur weer
zou vertrekken naar Arnhem.
Daar kwam men rond half vijf aan, waarna de lopers zich gingen
opfrissen en omkleden om daarna nog tot een uur of zeven op het
zonnige terras door te brengen. Rond die tijd werd vertrokken
naar Doorwerth, waar Spirit, zoals gebruikelijk aan tafel schoof
voor het Chinees-Oosterse buffet bij Hao Yuan. Men genoot van
het heerlijke buffet en tegen half tien stapte men voldaan weer in
de touringcar om terug te gaan naar het Stayokay Hostel. Ook nu
weer werd hier de rest van de avond doorgebracht onder het
genot van een drankje. In tegenstelling tot voorgaande jaren
sloot de bar al vroeg en zocht men deze keer rond twaalven al de
slaapkamers op om van een welverdiende nachtrust te gaan
genieten.
Toen de laatste dag van deze reis aanbrak ging men eerst
ontbijten, waarna men om negen uur in de bus stapte om eerst
naar het Airborne kerkhof in Oosterbeek te rijden, waar, zoals
gebruikelijk, altijd door één van de jubilerende leden bloemen
werden gelegd bij het Airborne monument.
Na dit korte bezoek ging men met de touringcar eerst naar
Zeddam, waar bij hotel-restaurant Ruimzicht koffie of thee werd
gedronken. Hierna werd de reis voortgezet naar het Overijsselse
Groenlo, waar men in dit vestingstadje onder leiding van een gids
een vier uur durende Ambachtelijke Bierroute ging lopen, met
stops in een drietal café's, maar ook in het Stadsmuseum en daar
waar het allemaal begon met Grolsch bier, het Grolsch
Brouwhuys.
Na dit interessante uitje werd de reis voortgezet, om na een
tussenstop tussen Coevorden en Emmen, tegen zes uur aan te
komen bij De Hof van Zuidlaren (voorheen de Sprookjeshof), om
daar van het slotdiner te genieten.
Na deze afsluiting vertrok men rond half acht naar Delfzijl, waar
de laatste leden om twintig over acht uit de bus stapten en men,
ondanks het geringe aantal reizigers, kon terugzien op een
geslaagde en vooral gezellige reis.
Voor foto's van deze reis van Joke Bos klik hier en voor foto's van
Jan Oolders klik hier.
STARTLOCATIE AA- EN HUNZETOCHT NIET IN ROLDE MAAR IN
GROLLOO.

De organisatie van de 7e Aa- en Hunzetocht op zaterdag 1
oktober a.s., de w.v. De Zwaluwen uit Assen, heeft onlangs de
startlocatie van deze tocht gewijzigd. Wat de reden hiervoor is is
onbekend.
Deze tocht werd tot nu toe georganiseerd vanuit
Ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde, maar dit jaar verlaat
men Rolde om de startlocatie te verplaatsen naar het
nabijgelegen Grolloo.
Hier zal het startbureau en de start van de wandeltocht zijn in
café restaurant Hofsteenge aan de Hoofdstraat 11.
SPIRIT BEZOEKT KLAVERBLAD VAN NOORDENVELD TE RODEN OP 8
OKTOBER NIET.

Op zaterdag 8 oktober a.s. neemt Spirit niet deel aan de 7e editie
van de Klaverblad van Noordenveld wandeltocht te Roden,
georganiseerd door de Stichting Sportstimulering.
De reden dat deze tocht niet wordt bezocht is het feit dat de
belangstelling van de leden te gering is, want er waren op
donderdag voorafgaande aan de tocht nog slechts drie leden over
die wel naar Roden wilden. Al met al een jammerlijke ontwikkeling,
maar het zij zo.
De eerstvolgende tocht die op het wandelprogramma voor Spirit
staat is op zaterdag 22 oktober namelijk de 32e Herfsttintentocht te
Wedde.
GEZELLIGE AVOND SPIRIT OP 11 FEBRUARI 2017.

Het bestuur van de w.s.v. Spirit organiseert ook gedurende het
komende winterseizoen weer een gezellige avond voor haar
leden en natuurlijk hun eventuele partners en wel op
zaterdagavond 11 februari 2017.
Ook dit jaar weer wordt deze avond gehouden bij Cafetaria annex
Kegelhuis Rex aan de Waterstraat in het centrum van Delfzijl.
Op deze avond kan er weer gezellig bijgepraat worden, maar
daarnaast zal er ook door de uitbaters van Rex een uitgebreid
koud-warm buffet worden geserveerd, met zowel vlees als vis en
uiteraard ontbreken de salades niet. Uit ervaring van januari dit
jaar weten we dat het buffet weer uitgebreid en zeer goed
verzorgd zal zijn.
Naast dit wordt er ook weer getracht één of meerdere quizzen te
gaan doen.
Deze avond begint om 20.00 u. en alle leden ontvangen nog een
persoonlijke uitnodiging.
OUD PAPIER CONTAINERS SPIRIT NOG ÉÉN JAAR AAN DE
ZEEBADWEG.

Na 2017 zal Spirit, in overleg met de Fa. Snoek, een nieuwe plek
moeten zoeken voor haar oud papiercontainers. De Gemeente
Delfzijl liet onlangs weten dat alleen komend jaar er aan de
Zeebadweg nog plaats is voor onze oud papier-containers.
Een paar alternatieven zijn inmiddels met de Gemeente
besproken, waarbij als beste locatie de kade bij de
Farmsumerhaven uit de bus kwam. Spirit moet echter nog zien of
dat bij de havenautoriteiten aldaar niet op problemen stuit. Zodra
er hierover meer bekend is zal dit op de website medegedeeld
worden. Voorlopig kan Spirit dus nog één jaar vooruit aan de
Zeebadweg.