W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2017
GEZELLIGE AVOND SPIRIT OP 11 FEBRUARI 2017.

Op zaterdagavond 11 februari organiseerde de w.s.v. Spirit in
Kegelhuis Rex een gezellige avond voor de leden en hun
eventuele partners. Na de koffie, thee of wat anders werd rond
kwart voor negen het bekende en goedverzorgde buffet geopend,
wat iedereen zich gedurende de avond goed liet smaken.
Tussendoor werd, in twee rondes van 25 vragen, een Klouk-quiz
gespeeld, waar men in groepjes van vier, vol enthousiasme aan
meedeed. Dat niet iedereen het met de antwoorden, bij het
nakijken, eens was mocht trouwens de pret niet drukken, het
leverde soms alleen wat discussie op. Tussendoor werden ook
nog een aantal mensen in het zonnetje gezet voor hun hulp bij
het oud papier ophalen en zij kregen een cadeaubon overhandigd.
Zo rond de klok van twaalven werd de avond afgesloten en keerde
iedereen huiswaarts, waarbij men kon terugkijken op een
geslaagde avond. Voor wat foto's van deze avond klik hier.
A.L.V. SPIRIT OP DINSDAG 7 MAART A.S.

Op dinsdagavond 7 maart a.s. houdt de w.s.v. Spirit haar
Algemene Ledenvergadering in de instructiezaal van sporthal De
Ringen in Delfzijl-west.
De vergadering begint om 20.00 uur en alle leden ontvangen
binnenkort de officiële uitnodiging hiervoor, met de daarbij
behorende stukken. Noteer de datum alvast !
ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.V. SPIRIT OP 7 MAART 2017.

Op dinsdagavond 7 maart werd in de instructiezaal van sporthal
De Ringen de Algemene ledenvergadering van de w.s.v. Spirit
gehouden. Aanwezig waren 10 personen.
Om ruim acht uur opende voorzitter Theo Bos met een kort
openingswoord de vergadering, waarna werd begonnen aan de
12 punten tellende agenda.
Bij de bestuursmededelingen en ingekomen stukken was er
alleen de mededeling dat de Pinksterzeedijk wandeltocht dit jaar,
ondanks de dijkverzwaring, gewoon doorgang kan vinden,
alhoewel de deelnemers bijna het hele traject boven over de dijk
zullen moeten afleggen.
Vervolgens werden de notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering op 22 maart 2016 onveranderd goedgekeurd.
Ook bij punt 4 van de agenda, het jaarverslag van de secretaris
kwamen geen vragen of opmerkingen en werd ook deze
goedgekeurd.
Bij het financieel verslag van de penningmeester gaf deze een
korte toelichting op enkele punten en bleek uiteindelijk dat Spirit
er, alhoewel niet veel, een klein beetje op achteruit was gegaan
en dat er geconstateerd kon worden dat de vereniging er goed
voor staat.
Bij punt 6 van de agenda is de kaskommissie aan de beurt en de
kaskommissieleden Tineke v.d. Linde en Annemarie Olinga geven
aan dat de boeken in orde zijn bevonden.
Hierna komt de benoeming van de nieuwe kaskommissie aan de
orde. Tineke v.d. Linde is aftredend en voor haar dient dus een
nieuw lid te worden benoemd. Annemarie Olinga blijft nog één
jaar aan als lid. Het is gebruikelijk dat het huidige reserve-lid de
plaats inneemt van het aftredende lid en aldus wordt besloten
dat Janny Velema, plaats neemt in de kaskommissie naast
Annemarie Olinga. Als reservelid stelt Tineke v.d. Linde zich weer
beschikbaar.
Bij de bestuursverkiezing, punt 8 van de agenda, zijn Joke Bos en
Jan Oolders aftredend doch herkiesbaar. Daar er geen
tegenkandidaten zijn ingediend worden zij voor een periode van
drie jaar herkozen.
Vervolgens gaat men verder met punt 9 van de agenda, de
vaststelling van het definitieve wandelprogramma voor 2017. Dit
punt neemt meer tijd in beslag dan de vorige acht punten, maar
na hier en daar wat discussie, komt men uiteindelijk tot 16
tochten voor het komende seizoen. De volgende tochten staan
gepland: 25 maart - 4e Meul'ndob wandeltocht te Gasselte; 1 april
- 22e Eendrachttocht te Assen; 15 april - 42e
Tynaarloerwandeltocht te Tynaarlo; 6 mei - Spitkeettocht te
Harkema; 20 mei - Lutjemeulentocht te Blijham; 27 mei - 71e
Spirittocht te Delfzijl; 10 juni - 7e Ruiner Scheperstocht te
Blijham; 19 t/m 22 juni - 69e Avond Vier Daagse te Delfzijl; 1 juli -
45e Bostocht te Dwingeloo; 19 augustus - 35e Brugwandeltocht
te Groningen; 2 september - 71e Airborne wandeltocht te
Oosterbeek; 7 oktober - Klaverblad van Noordenveld te Roden; 22
oktober - 33e Herfsttintentocht te Wedde; 4 november - Zeegser
najaarstocht te Zeegse.
Dan is men aangekomen bij punt 10, de 3-daagse reis van 1 t/m
3 september. De voorzitter geeft aan dat er ten opzichte van
afgelopen jaar geen veranderingen zullen plaatsvinden, alleen
dat er een nieuw reisdoel zal moeten worden gekozen voor de
zondag. Er wordt gesproken over een aantal mogelijkheden zoals
Wildlands, De Zaanse Schans en het Zuiderzeemuseum. Over
deze drie mogelijkheden zal verder worden nagedacht en in een
later stadium een beslissing worden genomen. Het slotdiner
wordt weer gebruikt in De Hof van Zuidlaren te Zuidlaren.
Bij de rondvraag deelt Janny Velema mee dat zij met de
Spirittocht niet aanwezig zal zijn, waar zij de laatste jaren als
controlepost fungeerde. Zij zal nu haar broer Bert vragen deze
taak over te nemen.
Het is om 21.35 u. dat de voorzitter de vergadering sluit.
SPIRIT BEZOEKT EENDRACHTTOCHT TE ASSEN OP 1 APRIL NIET !

De op het wandelprogramma staande wandeltocht van zaterdag 1
april te Assen zal door Spirit niet worden bezocht. De oorzaak
hiervan is het feit dat er niet voldoende vervoer beschikbaar is.
Jammer, maar het is niet anders. De eerstvolgende tocht die Spirit
bezoekt is op 15 april te Tynaarlo.
OUD PAPIER CONTAINERS NIET MEER AAN DE ZEEBADWEG !

De containers voor het oud papier, dat door de w.s.v. Spirit wordt
verzameld, staan met ingang van 4 april niet meer op de
P-plaatsen aan de Zeebadweg, maar aan de Ubbenslaan bij de
voormalige Olympiahal. Deze maatregel moest genomen worden
omdat de P-plaatsen nabij het te verbouwen Museeaquarium
dagelijks vol staan met auto's/busjes van daar aanwezige
werklui. Of deze maatregel blijvend zal zijn wordt binnenkort
bekend gemaakt.
PINKSTERZEEDIJKWANDELTOCHT VANAF VOOLHOK NIET MEER
ONDER LANGS DE DIJK.

De 26e Pinksterzeedijkwandeltocht, welke wordt georganiseerd
door de w.s.v. Spirit op Pinkster-zondagmorgen 4 juni a.s., kan het
laatste gedeelte niet meer gelopen worden onder langs de dijk,
maar boven over de dijk.
Het gaat om het laatste stuk voordat men de finish bij het
Eemshotel bereikt vanaf Voolhok (het vroegere Ladysmith) tot
aan het Eemshotel.
Deze maatregel moest genomen worden, na overleg met het
Waterschap Noorderzijlvest, omdat er werkzaamheden langs de
dijk plaatsvinden en werkmaterieel de weg onder langs blokkeert.
Het gaat om een afstand van plm. twee kilometer, waarvan er de
laatste kilometer een betonpad over de dijk ligt, dus prima te
doen, volgens de organisatie.
De inschrijving voor de Pinksterzeedijkwandeltocht is per 1 april
geopend en inmiddels zijn de eerste inschrijvingen binnen. De
P.Z.W., zoals de tocht wordt afgekort, kent een gelimiteerd aantal
deelnemers van maximaal 120, dus wees er snel bij, want vol is
vol !
Zie ook Spirit organiseert.
SPIRIT BEZOEKT TYNAARLOËRWANDELTOCHT OP 15-04-17 NIET!!!

De op het wandelprogramma staande wandeltocht van zaterdag 15
april te Tynaarlo zal door Spirit niet worden bezocht.
INSCHRIJVING 26E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT EN 69E
AVOND VIER DAAGSE GEOPEND.

Wandelliefhebbers kunnen zich vanaf nu al inschrijven voor de
26e Pinkster Zeedijk Wandeltocht op Pinksterzondagmorgen 4
juni a.s., alsmede voor de 69e Avond Vier Daagse
wandeltochten, welke worden georganiseerd van maandag 19
juni t/m donderdag 22 juni a.s.
Voor de Pinkster Zeedijk Wandeltocht dient men een mail te
sturen naar wsvspirit@gmail.com, met daarin vermeld uw naam
en adresgegevens, het aantal personen en of men na afloop van
de 12 km. lange wandeltocht wil ontbijten in het Eemshotel. Men
krijgt daarop een bevestigingsmail, waarin o.a. wordt gemeld of
men in de eerste touringcar of in de tweede mee kan naar de
start nabij de Eemshaven. De eerste touringcar vertrekt om
07.00 u. vanaf het Eemshotel, de tweede rond kwart voor acht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- voor hen die ook willen
ontbijten en voor de mensen die alleen willen wandelen € 3,50 en
in de bevestigingsmail staat op welke wijze men kan betalen.
Inschrijven voor de 69e Avond Vier Daagse (19 t/m 22 juni a.s.)
kan via de website van Spirit, waar zowel op de homepage als bij
"Spirit organiseert" (en dan de button Avond Vier Daagse) een
button is geplaatst voor de inschrijving. Verenigingen en scholen
krijgen daarnaast nog inschrijfformulieren toegezonden. Naast
de mogelijkheid van inschrijving via internet is er ook nog een
inschrijfmiddag in de kantine van de sporthal De Ringen en wel op
woensdag 14 juni van 15.00 u. tot 17.00 u.
Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij het secretariaat
van Spirit, welke bereikbaar is op telefoonnummer 0596 - 610726
of via het mailadres wsvspirit@gmail.com.
1E TOURINGCAR PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT VOLGEBOEKT.

De 1e touringcar welke wandelaars naar de Eemshaven brengt om
deel te nemen aan de 26e Pinkster Zeedijk Wandeltocht op 4 juni
a.s. is volgeboekt. Het betreft hier 60 deelnemers, waarvan er, na
de finish, in het Eemshotel 52 gaan ontbijten. De inschrijving
verloopt, net als de laatste jaren, erg vlot en dat betekent dat
eerst wandelen en daarna ontbijten nog steeds erg in is.
De w.s.v. Spirit is inmiddels begonnen aan het volboeken van de
2e touringcar, die rond kwart voor acht vanaf het Eemshotel zal
vertrekken. Ook hierbij verloopt de inschrijving erg vlot en de
organisatie is er van overtuigd dat men op een gegeven moment
nee moet gaan verkopen. Dus voor hen die nog willen meedoen is
het zaak dit zo spoedig mogelijk te doen (met de vermelding of ze
ook willen ontbijten), want vol is echt vol !
SPIRIT BEZOEKT WANDELTOCHT TE HARKEMA NIET.

De w.s.v. Spirit loopt op zaterdag 6 mei de Spitkeettocht te
Harkema niet in verband met een vervoersprobleem. De
eerstvolgende tocht welke op het programma staat voor Spirit is
de Lutjemeulentocht te Blijham op zaterdag 20 mei.
71E SPIRITTOCHT OP ZATERDAG 27 MEI 2017.

Op zaterdag 27 mei organiseerde de w.s.v. Spirit voor de 71e maal
in successie haar bekende Spirittocht vanuit sporthal De Ringen in
Delfzijl-west.
De deelnemers kwamen deze keer uit de drie noordelijke
provincies, ondanks de grote concurrentie van andere
(meerdaagse) wandeltochten. In totaal bezochten 112 lopers
Delfzijl, om rond half negen, onder zeer warme
weersomstandigheden, van start te gaan op de diverse afstanden.
De routes waren, wat de lange afstanden betreft, vernieuwd,
terwijl de kortere afstanden de bekende routes liepen, met o.a.
het Ommetje onder klokslag van Oetwier. De langere afstanden
deden onder meer Appingedam, Steendam (inclusief het
Schildmeer), Tjuchem en Meedhuizen aan.
Zoals gezegd 112 wandelaars aan de start en de verdeling was als
volgt. Op de 5 km. liepen 20 wandelliefhebbers, op de 10 km. 27
en op de 15 km. startten 27 deelnemers. De langere afstanden
waren deze keer iets minder geliefd, want op de 25 km. liepen 16
lopers, op de 30 km. 15 en op de 40 km. 7 doorzetters, hetgeen
mede veroorzaakt zal zijn door de concurrentie, maar ook door
het warme weer. De laatste lange afstand-lopers bereikten om
kwart over vijf weer de finish bij de sporthal na een zware, zeer
warme wandeldag.
Voor een foto-impressie van de 71e Spirittocht klik hier voor foto's
van Jan Oolders en hier voor die van Theo en Joke Bos.
26E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP ZONDAG 4 JUNI 2017.

Op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni, organiseerde de w.s.v. Spirit
voor de 26e maal de inmiddels bekende Pinkster Zeedijk
Wandeltocht, een wandeltocht van bijna 12 kilometer van de
Eemshaven naar het Eemshotel in Delfzijl.
Om even over zeven vertrok, vanaf het Eemshotel, de eerste
touringcar met 65 wandelaars naar de Eemshaven, waar tegen
vijf voor half acht werd begonnen bij de dijkopgang aan de
terugtocht naar het Eemshotel. Zo'n driekwartier later was de
touringcar voor de tweede maal gearriveerd en konden de laatste
48 wandelaars ook van start.
In totaal haalden dus 113 lopers, vier bleven er weg, zonder al te
veel problemen de finish in Delfzijl en liet iedereen zich het ontbijt
in het Eemshotel goed smaken. Voor foto's van deze vroege
Pinksterzondagochtendtraditie van Jan Oolders klik hier, van
Jantiena Viel klik hier en vanTheo Bos klik hier.
DRIE SPIRIT-LEDEN NAAR NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

Komende week worden in Keizer Karelstad Nijmegen de 101e
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd door de
Stichting Vierdaagse en wel van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juli. In
totaal hebben zich voor deze editie van de Vierdaagse 44.680
wandelaars aangemeld, waaronder 5.201 militairen. De
deelnemers komen uit 66 verschillende landen.
Onder de vele deelnemers ook dit jaar weer drie leden van de
w.s.v. Spirit uit Delfzijl. Zij lopen op verschillende (verplichte)
afstanden, namelijk de 30 en 40 km.-afstand.
Jan Oolders uit Delfzijl loopt zijn 17e Vierdaagse op de 40
km.-afstand. Op de 30 km. verschijnen Janny Velema uit
Wagenborgen voor de 25e keer en Joke Bos uit Farmsum voor de
20e keer aan de start. Alle drie de Spirit-leden vertrouwen er op
dat ook deze editie tot een goed einde wordt gebracht en dat zij
na de glorieuze intocht op vrijdag op de Sint Annastraat in
Nijmegen hun welverdiende kruisje in ontvangst kunnen nemen.

SPIRIT-LEDEN VOLBRENGEN MET SUCCES VIERDAAGSE VAN
NIJMEGEN.

Drie leden van de wandelsportvereniging Spirit hebben op vrijdag
21 juli met succes de finish van de 101ste Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen gehaald.
Janny Velema uit Wagenborgen liep voor de 25e maal de
Vierdaagse, Joke Bos uit Farmsum deed dit voor de 20e maal en
tot slot Jan Oolders uit Delfzijl was voor de 17e maal succesvol.
Janny en Joke liepen beide de 30 km.-afstand en Jan Oolders de
verplichte 40 km. per dag.
Naast genoemde Spirit-leden haalden nog 38.409 dappere
wandelaars de finish van deze zo bekende prestatietochten. In
totaal 3.627 lopers moesten de strijd tegen de kilometers
voortijdig opgeven, waarvan de meeste op de tweede wandeldag.
Het was een warme editie deze keer, echter op de 3e wandeldag
werden de lopers 's morgens vroeg nog verrast door een fikse
regenbui, die ruim een half uur duurde, waarna het nog geruime
tijd dan weer droog was en dan weer regende. Daarna kwam de
zon er weer bij en op de laatste dag konden de lopers onder
zonnige (en op sommige plekken hete) omstandigheden de
intocht op de Via Gladiola lopen om zich daarna moe maar
voldaan af te melden op de start- en finishlocatie De Wedren.
Een kleine foto-impressie vindt u hier (foto's Jan Oolders en Theo
Bos)
REISDOEL 3E DAG OOSTERBEEK-REIS BEKEND.

Zoals bekend zal zijn maakt Spirit op 1, 2 en 3 september voor de
52e maal haar reis rondom de Airborne wandeltocht te
Oosterbeek. Het programma van de eerste en tweede dag van
deze reis zal onderhand bekend zijn bij alle leden, maar toch nog
even kort alles op een rijtje. Op vrijdagmiddag 1 september
vertrekt men rond half twee uit Delfzijl, om na een tussenstop op
P-plaats Haerst, vlak voor Zwolle, rond een uur of vijf in Arnhem
aan te komen bij Stayokay Hostel Alteveer, waar de komende
twee nachten zullen worden doorgebracht. 's Avonds rond half
zeven gaan de Spirit-lopers naar Oosterbeek om daar bij
Restaurant De Oude Herbergh het diner te gaan gebruiken. De
rest van de avond wordt doorgebracht in Alteveer.
Op zaterdagmorgen gaat de vereniging, na het ontbijt, naar
Oosterbeek om daar deel te nemen aan de 71e Airborne
wandeltocht, de grootste ééndaagse wandeltocht ter wereld. Na
het wandelen heeft men nog de tijd om zich zelf te vermaken in
Oosterbeek tot 16.00 u. want dan vertrekt de Deiman-touringcar
weer richting Arnhem.
Ook deze avond gaat men weer uit eten, want dan staat namelijk
het inmiddels bekende buffet in Chinees-Indisch restaurant Hao
Yuan op het programma. Ook nu weer wordt daarna de avond
doorgebracht in het Stayokay Hostel.
De volgende morgen, zondag 3 september, vertrekt men weer na
het ontbijt, in de richting van Noord-Holland, waar men na zo'n
kleine twee uur (inclusief korte tussenstop) hoopt aan te komen
in Hoorn waar men op de stoomtram zal stappen naar Medemblik.
Hier heeft men ruim een uur de tijd, want pas om 13.20 u.
vertrekt dan de boot die ons naar Enkhuizen zal varen.
Vervolgens gaat het dan met de Arriva-trein terug naar Hoorn,
waar we weer in onze touringcar zullen stappen om koers te
zetten naar het Noorden. De reis voert dan weer naar Zuidlaren,
waar in de Hof van Zuidlaren (voormalig Sprookjeshof) het
slotdiner zal worden gebruikt. Spirit hoopt dan rond half negen
weer in Delfzijl te zijn teruggekeerd.
3-DAAGSE REIS RONDOM 71E AIRBORNE WANDELTOCHT OP 2
SEPTEMBER 2017.

Van vrijdagmiddag 1 september t/m zondag 3 september maakte
de w.s.v. Spirit voor de 52e maal haar reis rondom de grootste
ééndaagse wandeltocht ter wereld, de 71e Airborne wandeltocht
te Oosterbeek.
Op vrijdagmiddag rond half twee vertrok men, zoals gebruikelijk,
met een Deiman touringcar vanuit Delfzijl naar de Gelderse
hoofdstad Arnhem, met een tussenstop onderweg op P-plaats
Haerst vlak voor Zwolle.
Tegen ruim vijf uur kwam men aan in Arnhem bij Stayokay Hostel
Arnhem (de vroegere jeugdherberg Alteveer), waar men twee
nachten zou doorbrengen. Rond half zeven deze vrijdag zette men
eerst koers richting het Airborne Kerkhof in Oosterbeek, waar
traditioneel bloemen werden gelegd bij het monument. Daarna
bracht de bus de leden naar Restaurant De Oude Herbergh in
Oosterbeek, waar men van het diner genoot. De rest van de
avond werd doorgebracht in het Stayokay Hostel.
Na het ontbijt op zaterdagmorgen reed de bus weer vanuit
Arnhem naar Oosterbeek, waar Spirit deel ging nemen aan de 71e
Airborne wandeltocht. Rond half elf werd gestart voor de te lopen
10 km.-afstand, een afstand die men beschouwd als een
wandeluitje, want er werd ook nog twee keer een gezellige rust
ingepland, t.w. bij de voetbalkantine van OVC '85 en later bij de
Westerbouwing in Oosterbeek.
Rond drie uur bereikten de lopers weer de finish op sportpark
Hartenstein en daarna vermaakte men zich nog in Oosterbeek tot
de bus om vier uur hen weer naar Arnhem bracht.
's Avonds werd, zoals gebruikelijk genoten van het uitgebreide
buffet bij chinees-indisch restaurant Hao Yuan in Doorwerth. Na
de terugreis werd in het Stayokay nog een leuk spel met vele
prijzen gespeeld, natuurlijk onder het genot van een drankje.
Na een redelijke nachtrust te hebben genoten stapte men
zondagmorgen, na het ontbijt, weer in de touringcar en chauffeur
Eddy bracht Spirit toen naar het Noord-Hollandse Hoorn, waar
men op een stoomtram stapte, welke hen naar Medemblik bracht.
Hier had men ruim een uur vrije tijd. Om 13.20 verzamelde
iedereen zich weer bij de haven van Medemblik om daar op de
boot "Friesland" te stappen die Spirit van Medemblik naar
Enkhuizen bracht, terwijl aan boord van een West-Friese
broodmaaltijd kon worden genoten.
Nadat men, na een kleine anderhalf uur, in Enkhuizen aankwam
stapte men daar op de trein, welke weer naar Hoorn reed om daar
aangekomen weer in de Deiman-touringcar te stappen.
Vervolgens ging het verder door Noord-Holland, de Afsluitdijk en
Friesland naar het Drentse Zuidlaren, waar men in De Hof van
Zuidlaren van het gebruikelijke slotdiner genoot.
Tegen ruim acht uur verliet men Zuidlaren weer om koers te
zetten naar Delfzijl.
Hier kwam men ruim na negen uur weer aan en kon iedereen
terugzien op een zeer geslaagde 3-daagse reis.
Foto's van dit weekend van Jan Oolders vindt u hier en van Theo
Bos vindt u hier.
KLAVERBLAD VAN NOORDENVELD TE RODEN WORDT NIET
BEZOCHT.

Op zaterdag 7 oktober stond op de wandelkalender van Spirit de
wandeltocht "Klaverblad van Noordenveld" gepland, echter deze
tocht zal niet worden bezocht.
Momenteel (woensdag 4 oktober) zijn er nog twee wandelende
leden over om op deze datum te gaan wandelen. Dit aantal is
zodanig klein dat is besloten om deze tocht van het
wandelprogramma te schrappen.
De eerstvolgende tocht die Spirit gaat bezoeken is op 21 oktober
en wel de 33e Herfsttintentocht te Wedde.
SPIRIT STOPT NA 14 NOVEMBER MET INZAMELING OUD PAPIER.

De w.s.v. Spirit haalt op 14 november van dit jaar voor de laatste
maal oud op bij de ruim 350 verzameladressen.
Spirit moet noodgedwongen stoppen met de inzameling vanwege
een tekort aan helpers. Meer dan 40 jaar heeft Spirit oud papier
ingezameld en was een aangename bron van inkomsten.
Het besluit om te stoppen is genomen op de laatste
bestuursvergadering, waar tevens werd besloten dat alle
verzameladressen bericht zullen krijgen van dit vervelende
besluit.