W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
NIEUWS 2019
GEZELLIGE AVOND OP 26 JANUARI IN DE BOLDER.

Op zaterdagavond 26 januari organiseerde Spirit in De Bolder in
Delfzijl een gezellige avond voor haar leden en evt. partner.
Aanwezig waren deze avond negen personen, wat, gezien het
huidige ledental, een goede opkomst mag worden genoemd.
Op deze avond werd er eerst een uur lang gebowld om de eer en
vervolgens kon men aanschuiven om culinair te genieten van het
steengrillen.
Zoals we gewend zijn van De Bolder was het steengrillen goed
verzorgd met een ruime keuze.
Na afloop van dit alles werd men rondom de open haard nog
getrakteerd op een coupe ijs, wat er natuurlijk ook goed in ging.
Het was rond elf uur dat de Spirit-leden voldaan De Bolder
verlieten, terugkijkend op een gezellige en prima verzorgde avond.
Voor foto´s van deze avond klik hier.


DIT JAAR WAARSCHIJNLIJK GEEN RANDJE VAN NEDERLAND
WANDELTOCHT.

Door problemen met het vervoer per boot wordt er dit jaar vanuit
Termunterzijl naar alle waarschijnlijkheid geen Randje van
Nederland georganiseerd, een 17 km. lange wandeltocht, onder
langs de dijk van Termunterzijl naar Nieuw Statenzijl, waarbij men
altijd de mogelijkheid had om naar Nieuw Statenzijl te lopen en met
de boot terug te varen naar Termunterzijl of omgekeerd.
Het Duitse passagiersschip `Dollard`, waarmee de laatste twee
jaar werd gevaren is verkocht en de nieuwe rederij wil niet varen
van Termunterzijl naar Nieuw Statenzijl en omgekeerd, om
meerdere reden. Zo is men onder meer van mening dat het
binnenvaren van de havens van Termunterzijl en Nieuw Statenzijl
niet verantwoord is om het manoeuvreren er naar toe en de
ondiepte van deze havens.
Organisatrice Martha Zwarberg stelt alles in het werk te hebben
gesteld om naar alternatieven te zoeken, maar tot nu toe is dat
niet gelukt. Zij heeft nog één optie over en dat is de wandelaars per
bus te vervoeren van en naar Nieuw Statenzijl en vraagt wat de
wandelaars hier van vinden, voor dat zij hier verder mee gaat. Ook
vraagt ze om mogelijkheden om deze tocht , die voor de 34e maal
gehouden zou worden, alsnog door te laten gaan. Alle ideeën zijn
welkom.
Wij houden u op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT OP 12 MAART 2019 EN NIET IN
DE RINGEN.

De algemene ledenvergadering van de w.s.v. Spirit wordt dit jaar
gehouden op dinsdag 12 maart.
Deze vergadering wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet
meer gehouden in de instructiezaal van sporthal De Ringen, maar ten
huize van de secretaris-penningmeester aan de Koestraat 24 te
Farmsum. Dit besluit is genomen vanwege het geringe ledental van
de vereniging en mede doordat de catering in De Ringen niet op wil
draven voor zo´n kleine groep.
Het bestuur vind dit een zorgwekkende ontwikkeling, maar kan hier
verder weinig aan doen.
Voor wat betreft de Spirittocht, die op 18 mei wordt georganiseerd
vanuit De Ringen, zal contact worden opgenomen met de huidige
kantinebeheerder hoe e.e.a. dan kan worden geregeld.
Voor de algemene ledenvergadering ontvangen de leden binnenkort
een persoonlijke uitnodiging, met daarbij de benodigde stukken.

SPIRIT-TENUE VOORTAAN BIJ DE LEDEN THUIS.

Op de bestuursvergadering van 12 februari j.l. is definitief besloten
dat de leden hun tenue voortaan thuis mogen houden, met de
restrictie dat zij zich wel aan de wasvoorschriften houden.
Voordeel van deze maatregel is dat men zich thuis al om kan kleden
en dat dat niet meer op locatie hoeft, waar de kleedgelegenheden de
laatste jaren spaarzaam waren.
Op de aanstaande jaarvergadering zal e.e.a. met de leden worden
besproken en zullen de tenues ook meegegeven worden.
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SPIRIT OP 12 MAART
2019.

Op dinsdagavond 12 maart werd de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering gehouden, ditmaal niet in de instructiezaal van
sporthal De Ringen, maar ten huize van de voorzitter. Aanwezig
waren 8 leden waaronder erelid dhr. Herman Swart.
Om 20.10 u. opende voorzitter Theo Bos de vergadering en ging
verder met punt 2 van de agenda, namelijk de
bestuursmededelingen en evt. ingekomen stukken. Er waren geen
mededelingen of ingekomen stukken.
Vervolgens ging men over tot notulen van de vorige A.L.V. op 20
maart 2018 en deze werden onveranderd goedgekeurd.
Hierna punt 4 van de agenda, het jaarverslag van de secretaris
2018. Uit de vergadering kwam het verzoek om in het jaarverslag
op te nemen, dat er een viering was geweest van het 60-jarig
lidmaatschap van Theo Bos en ook het 25-jarig lidmaatschap van
Joke Bos te noemen.
Vervolgens wordt punt 6 behandeld, namelijk het jaarverslag van
de penningmeester.
Door de penningmeester wordt uitleg gegeven over de verlaging
van het saldo der bezittingen ten opzichte van een jaar eerder.
Duidelijk is, dat het stoppen met ophalen van oud-papier gevolgen
heeft voor de financiën van de vereniging.
Bij het verslag van de kascommissie nam Annemarie Olinga het
woord, zij had samen met Wupke Visser (zij verving de
verhinderde Janny Velema) de boeken gecontroleerd en geen
onregelmatigheden geconstateerd, zodat de penningmeester haar
werkzaamheden voort kan zetten.
Bij de benoeming van de kascommissie was Janny Velema
aftredend en Annemarie Olinga mocht nog een jaar blijven zitten.
Daar er echter niet meer leden zijn worden zij beide herbenoemd
voor het komende jaar.
Bij punt 8 is de bestuursverkiezing aan de orde en hier zijn Theo
Bos en Rita Toxopeus aftredend. Zij worden met algemene
stemmen herkozen, daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend.
Punt 9 van de agenda behelst een voorstel tot verhoging van de
contributie van € 7,50 per maand naar € 12,50. Dit voorstel wordt
met algemene stemmen aangenomen en er wordt besloten dit
met terugwerkende kracht per 01-01-2019 in te laten gaan.
Ook de voorgestelde verdubbeling van de bijdrage voor de
3-daagse reis naar Oosterbeek wordt aangenomen.
Bij punt 10, de 3-daagse reis naar Oosterbeek worden enkele
mogelijkheden besproken om de kosten te drukken. Het bestuur
gaat dit verder uitwerken. Ook komt uit de vergadering de vraag of
de reis nog wel door moet gaan, gezien de kosten en het geringe
aantal deelnemers. Ook dit punt zal verder binnen het bestuur
besproken gaan worden.
Tot slot komt zoals gewoonlijk de rondvraag aan de orde. Hier
komen nog enkele zaken aan de orde.
Om 21.20 u. sluit de voorzitter de vergadering.
SPIRIT GAAT DIT JAAR NIET NAAR OOSTERBEEK

Op de bestuursvergadering van afgelopen woensdag 3 april j.l.
heeft het bestuur moeten besluiten om vanaf dit jaar het 3-daagse
uitstapje rondom de Airbornemars te Oosterbeek te schrappen van
het programma.
De reden is, dat het financieel niet meer haalbaar is een weekend
naar Oosterbeek te organiseren. Het stoppen met ophalen van
oud-papier en het daardoor wegvallen van de grootste
inkomstenbron van Spirit is hiervan de oorzaak.
Er wordt door het bestuur gezocht naar een (goedkoper)
alternatief, want het wordt wel belangrijk gevonden om een leuk
weekend te organiseren, indien mogelijk rondom een wandeltocht.
Verdere berichtgeving volgt.
INSCHRIJVING 28E PINKSTER ZEEDIJK WANDELTOCHT OP 9 JUNI A.S.
GEOPEND.

De inschrijving voor de 28e Pinkster Zeedijk Wandeltocht op
Pinksterzondagmorgen 9 juni a.s. is vanaf 15 april geopend.
De Pinkster Zeedijk Wandeltocht is een wandeltocht van plm. 12
km., waarvan de route, normaal gesproken, over of onder langs de
zeedijk van de Eemshaven naar het Eemshotel in Delfzijl loopt.
Echter de dijkverzwaring heeft hier sinds 2018, gedurende twee
jaar, verandering in gebracht en loopt de alternatieve route vanaf
Spijk via Bierum en Nansum naar Delfzijl, waar de tocht bij het
Eemshotel eindigt en men tijdens de tocht dus alleen "dijkzicht"
heeft. In 2020 zal de tocht weer traditioneel zijn en starten vanaf de
Eemshaven.
Nadat de wandelaars de vroege zondagmorgenwandeltocht hebben
volbracht kunnen zij, nadat zij een medaille als beloning hebben
ontvangen, in het Eemshotel aanschuiven voor een uitgebreid en
goed verzorgd ontbijt. Ook is er de mogelijkheid te wandelen zonder
ontbijt na afloop.
De lopers zullen per touringcar naar de start in Spijk worden
gebracht en deze zal maximaal twee maal vanaf het Eemshotel
vertrekken, de eerste om zeven uur en de tweede omstreeks
07.40 u.
Men dient zich aan te melden voor de tocht via mail
wsvspirit@gmail.com onder vermelding van naam, woonplaats,
telefoonnummer en of men wel of geen ontbijt wenst. Men krijgt een
mail met daarin de betaalinstructies. Aanmelden en/of betalen aan
de start is niet mogelijk !
De kosten voor de Pinkster Zeedijk Wandeltocht bedragen € 10,-- en
voor lopers zonder ontbijt € 3,50.
SPIRIT MAAKT 3-DAAGS UITSTAPJE NAAR TERSCHELLING.

Op een vorige bestuursvergadering is het besluit genomen dat er,
na 53 jaar, een einde komt aan de 3-daagse reis rondom de
Airborne wandeltocht in Oosterbeek. Ook is toen besloten te kijken
naar een leuk alternatief. Dit alternatief is nu gevonden in een
3-daags uitstapje naar Terschelling.
Vanuit Harlingen maakt men met de veerboot de overtocht over
het wad naar de haven van West-Terschelling, waar men gaat
overnachten in het Stayokay Hostel. Het uitstapje wordt gehouden
van vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september.
Aan gedetailleerde invulling wordt de komende tijd gewerkt, maar
het is in ieder geval zeker dat men een route van Staatbosbeheer
gaat wandelen. Verder biedt Terschelling heel veel mogelijkheden
om leuke dingen te doen en ook om uit eten te gaan.
Zoals gezegd, aan het complete programma wordt gewerkt en
zodra het definitieve programma bekend is leest u dat o.a. op deze
website.
73e SPIRITTOCHT OP ZATERDAG 18 MEI 2019.

Op zaterdag 28 mei 2019 organiseerde de w.s.v. Spirit voor de 73e
maal in haar bestaan de inmiddels alom bekende Spirittocht.
Er kon deze dag een keuze gemaakt worden uit zes verschillende
afstanden, t.w. 5, 10, 15, 25, 30 en 40 km.
De routes voerden de drie kortere afstanden door Delfzijl en nabije
omgeving, zoals Biessum, Uitwierde en het fraaie Biessumerbos.
De langere afstanden waren uitgezet door Delfzijl, Appingedam,
Steendam (waar een rust- en controlepost was bij Podiumcafé
Peter en Lenie), Tjuchem, Meedhuizen en via Farmsum terug naar
Delfzijl-west, waar zoals gebruikelijk de start en finish waren bij
sporthal de Ringen.
In totaal kwamen 152 wandelaars aan de start en de verdeling was
als volgt: 5 km. - 32; 10 km. - 19; 15 km. - 28; 25 km. - 18; 30 km. -
28 en tot slot 40 km. - 27.
De deelnemers, waaronder een viertal wandelverenigingen,
kwamen uit heel Noord-Nederland en zelfs daarbuiten zoals
bijvoorbeeld Enschede, Drachten, Winschoten, Klazienaveen,
Emmen, Groningen, Finsterwolde, Stadskanaal, Naarden en Assen.
Over de routes waren de deelnemers zeer positief, maar tevens de
verzorging onderweg werd geroemd. `
Aan de weersomstandigheden kon het deze dag niet liggen, want
de temperatuur liep in de loop van de dag op tot zo´n 22 graden
met volop zon.
Door de media werd deze dag ook acte de présence gegeven, zo
interviewde RTV Noord onderweg een paar wandelaars en bij
Podium café Peter en Lenie was Havenstad FM aanwezig om met
een aantal lopers te praten.
De w.s.v. Spirit kijkt met een tevreden gevoel terug op de 73e
editie van de Spirittocht en gaat nu langzamerhand aan de slag om
zich te buigen over nieuwe routes voor 2020 als de 74e Spirittocht
wordt georganiseerd op zaterdag 16 mei.
Voor foto´s van deze tocht van Theo Bos klik hier en van Jan
Oolders klik hier.
28e PINKSTER-ZEEDIJK-WANDELTOCHT OP 9 JUNI 2019

Voor de 2e maal in successie voerde de route van deze vroege
Pinksterwandeltocht de lopers niet over af onderlangs de dijk.
Evenals vorig jaar was de organisatie i.v.m. de dijkverzwaring
genoodzaakt uit te wijken naar een alternatieve route, geen
dijktocht, maar een dijk-zicht-tocht. Het weer op Pinksterzaterdag
gaf veel regen en een stormachtige wind, maar op deze
Pinksterzondagochtend scheen een vriendelijk zonnetje en was het
aangenaam loopweer.
Net als vorig jaar werden de wandelaars met de bus naar Spijk
gebracht waar men vanaf het sportpark aldaar begon aan de kleine
11 kilometer terug naar het Eemshotel. Vanaf Spijk liep men naar
Bierum, tussen de landerijen door, over een hoogholtje en daarna
naar de Hogelandsterweg richting Delfzijl. Via de Kustweg werd de
finish bereikt en kon men genieten van een uitstekend
Pinksterontbijt bij het vernieuwde Eemshotel.
Het aantal deelnemers (67, waarvan 63 ontbijters) viel wat tegen,
maar de organisatie gaat er van uit, dat volgend jaar de
mogelijkheid weer bestaat om zowel onderlangs als bovenop de
dijk te lopen en dat komt het deelnemersaantal vast ten goede.
Bovendien overweegt de organisatie volgend jaar beide opties aan
te bieden: de route vanuit de Eemshaven langs de dijk en de route
vanaf Spijk.
Foto's werden vandaag gemaakt door Theo Bos (klik hier), Jan
Oolders (klik hier) en Joke Bos (klik hier).
VOORINSCHRIJVING AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL VEELBELOVEND.

De voorinschrijving van de Avond Vier Daagse in Delfzijl, die sinds 1
mei via internet is geopend en de inschrijfmiddag in de sporthal De
Ringen op woensdag 12 juni is veelbelovend voor wat betreft het
aantal deelnemers.
In totaal schreven tot en met zaterdag 15 juni 1562
wandelliefhebbers zich in voor dit wandelfestijn. Met de
mogelijkheid om zich op maandag voor de start nog in te schrijven
gaat de organiserende w.s.v. Spirit er van uit dat het totaal aan
deelnemers van vorig jaar, 1618 lopers, zal worden overtroffen.
Ongetwijfeld zullen de weersvoorspellingen voor volgende week
ook een rol gaan spelen, want ondanks dat het overdag warm zal
worden, 's avonds is het dan, met een paar graden minder, heerlijk
wandelweer.
Op donderdagavond is er, zoals gebruikelijk, de grote intocht vanuit
het Borgshof in Farmsum naar het sportpark Centrum. De intocht
begint om acht uur en de eerste lopers worden rond half negen op
het sportpark verwacht.
Ook dit jaar worden de wandelaars weer binnengehaald door een
viertal muziekkorpsen.
Foto's van de inschrijfmiddag en de instructie-avond voor de
medewerkers vindt u hier.
START AVOND VIER DAAGSE DELFZIJL ONDER ZOMERSE
OMSTANDIGHEDEN.

De start van de Avond-4-Daagse in Delfzijl vond plaats onder
zomerse omstandigheden met een heerlijk zonnetje. Deze avond
startten 1641 officiële wandelaars met hun 1e wandelavond. Het
totaal aantal lopers ligt beduidend hoger, want de lopers/lopertjes
hebben uiteraard begeleiding nodig, dus het onofficiële aantal gaat
richting 2000, zeker op donderdag als tijdens de intocht ook nog
eens 4 korpsen met majorettes, zo'n 200 personen, op pad zijn.
De organisatie kijkt terug op een prima begin en hoopt op nog 3
mooie wandelavonden.
Foto's van deze avond vindt u hier (Theo Bos) en hier (Jan Oolders)
AVOND-4-DAAGSE 2019

De 71e Avond-4-Daagse van Delfzijl werd op donderdagavond
afgesloten met een feestelijke intocht vanuit het Borgshof in
Farmsum naar het sportpark Centrum in Delfzijl. Onder muzikale
begeleiding van 4 muziekkorpsen liepen de ruim 1650 deelnemers hun
ronde over de atletiekbaan om uiteindelijk hun welverdiende medaille
in ontvangst te nemen.
Het was een bijzondere Avond-4-Daagse dit jaar, omdat het
noodgedwongen een 3-daagse is geworden vanwege de zeer slechte
weersvoorspellingen op woensdag. Hevig onweer, zware windstoten
en hagel tussen 5 en 7, dus de periode dat de lopers op pad zijn, dat
was de verwachting. De organisatie kon niet anders dan besluiten om
de 3e dag af te gelasten. Ondanks het feit dat de zon bleef schijnen en
de regen wegbleef staat de organisatie nog steeds achter de
beslissing. Mede dank zij de media kon (bijna) iedereen op de hoogte
worden gesteld van de afgelasting, slechts 2 lopers kwamen voor een
verrassing te staan.
Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers en eigen leden
kan het bestuur van de w.s.v.Spirit terug kijken op een verder prima
verlopen week.
De Avond-4-Daagse wordt volgend jaar georganiseerd van 8 t/m 11
juni.
AFGELASTING WOENSDAGAVOND 19 JUNI AVOND-4-DAAGSE

De weersvoorspellingen zijn voor vanavond nog steeds slecht: tussen
5 en 7 worden pittige onweersbuien verwacht met hagel en zware
windstoten. Hoe leuk de Avond-4-Daagse ook is, veiligheid voor alle
wandelaars staat voorop. De organisatie heeft dan ook besloten om
vanavond de wandelaars niet van start te laten gaan. Het is voor het
eerst in het 71-jarig bestaan van de Avond-4-Daagse Delfzijl dat er
een avond niet gelopen gaat worden. Er is dus dit jaar
noodgedwongen een Avond-3-Daagse. Aangezien er hier sprake is
van overmacht krijgt iedereen morgen na de intocht gewoon zijn of
haar medaille.
De organisatie wijst er, misschien ten overvloede, nog even op dat
mocht iemand toch de woensdagroute gaan lopen hij of zij dit geheel
op eigen risico doet.
ERE-LID EN OUD-VOORZITTER DHR. HERMAN SWART OVERLEDEN

Vandaag 4 juli werd het bestuur van de w.s.v.Spirit door mevrouw
Swart op de hoogte gesteld van het overlijden van haar man
gisteren 3 juli.
De heer Swart is in maart 91 jaar geworden en hij was niet ziek.
Wel was hij de laatste tijd wat vermoeid. Hij overleed gisteravond
tijdens het kijken naar de halve finale van het WK voetbal voor
dames.
Herman Swart was 64 jaar lid van de w.s.v. Spirit, waarin hij zowel
bestuurslid als voorzitter was. Hij was al sinds een jaar of negen
niet meer actief als wandelaar in onze seniorengroep.
De uitvaartceremonie wordt gehouden op maandag 8 juli a.s.,
echter nadere gegevens ontbreken nog. Wij houden u op de
hoogte.
SPIRIT-LEDEN NAAR VIERDAAGSE MIJMEGEN.

Van dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juli a.s. organiseert de Stichting
De4daagse de 103e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen te
Nijmegen.
Voor deze vierdaagse hebben zich 47.236 wandelaars aangemeld,
echter de praktijk leert dat ongeveer zo´n 6% niet op komt dagen
bij de aanmelding op zondag of maandag voorafgaande aan de start
op dinsdagmorgen, waarbij ook nog eens opgemerkt dient te
worden dat de deelnamelimiet op 47.000 is gesteld.
Aan deze editie van de vierdaagse nemen ook weer een drietal
leden van de w.s.v. Spirit uit Delfzijl deel. Zo loopt Jan Oolders uit
Delfzijl zijn 19e vierdaagse op de verplichte 40 km.-afstand. Jannie
Velema uit Wagenborgen loopt haar 23e vierdaagse en Joke Bos uit
Farmsum neemt voor de 22 maal deel en zij doen dit op de 30
km.-afstand.
Dit jaar komen de individuele wandelaars uit 73 verschillende
landen, terwijl 5.900 militairen uit 31 verschillende landen
deelnemen.
Op vrijdag worden alle lopers op de Via Gladiola (St.Annastraat)
door maar liefst ruim 20 muziekkorpsen uit binnen- en buitenland
begeleid naar De Wedren, de start- en finishlocatie van de
vierdaagse, waar de deelnemers hun welverdiende beloning in
ontvangst mogen nemen.
Voor de supporters die niet in Nijmegen aanwezig zijn is er TV
Gelderland die dagelijks het vierdaagse-journaal uitzendt en op
vrijdag van 14.00 u. tot 18.00 u. de intocht rechtstreeks in beeld
brengt.
SPIRIT-LEDEN LIEPEN DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE.

De 103de editie van de Nijmeegse Vierdaagse zit er weer op. Op 16
juli begonnen 44.702 wandelaars aan hun 30 , 40 of 50 kilometer
route en op 19 juli waren er 41.235 deelnemers die over de Via
Gladiola hun feestelijke intocht liepen en hun welverdiende kruisje
in ontvangst konden nemen.
Voor 3.467 wandelaars was dit niet het geval; zij moesten om wat
voor reden dan ook hun strijd tegen de kilometers (en in sommige
gevallen ook tegen de klok) staken. Onder deze pechvogels was ook
Spirit-lid Janny Velema uit Wagenborgen, zij moest na de eerste
wandeldag opgeven vanwege een blessure, die ze in de week voor
de 4-Daagse opliep. De beide andere Spirit-leden konden hun
kruisje wel ophalen. Voor Jan Oolders uit Delfzijl was dit de 19e keer
en voor Joke Bos uit Farmsum de 22e. Foto's Joke Bos klik hier.

3-DAAGSE REIS SPIRIT NAAR TERSCHELLING.

Nadat Spirit 53 jaar lang een 3-daags uitstapje maakte naar het
Gelderse Oosterbeek en daar o.a. deelnam aan de Airborne
wandeltocht, is dit voorjaar besloten om Oosterbeek achter ons te
laten (met name om financiële reden) en een nieuw, goedkoper
reisdoel te zoeken. Dit werd gevonden in een trip naar Terschelling
en zo is het gekomen dat Spirit aanstaande vrijdag 30 augustus,
om half zeven al, per auto afreist naar Harlingen om daar, om
kwart voor tien, op de boot te stappen en na twee uur varen op
Terschelling aan te komen.
Op Terschelling aangekomen zet men per taxibus koers naar het,
nabij West-Terschelling gelegen, Stayokay hostel om daar de
komende twee dagen te ontbijten en te overnachten.
Op de vrijdag staat een verkenning van West-Terschelling op het
programma en ´s avonds zal het diner worden genoten in Pizzeria
Isola Bella, wat even buiten West gelegen is. De volgende dag zal
er ´s morgens wellicht een korte wandeltocht worden gelopen en
´s middag dient men om 12.45 u. in Oosterend te zijn om vanaf
13.00 u. een, tweeëneenhalf uur durende, huifkartocht te maken
over de Boschplaat, het strand en de duinen. ´s Avonds gaat men
van het diner genieten in Restaurant de Brandaris, gelegen naast
de beroemde vuurtoren van West-Terschelling, ook de Brandaris
geheten.
De volgende ochtend is er beperkt ruimte voor activiteiten, want
om half één vertrekt de boot weer naar Harlingen, waar men rond
half drie aan zal komen.
Hierna wordt de reis per auto voortgezet in oostelijke richting en
weer in de provincie Groningen aangekomen gaat men nog van het
slotdiner genieten in Cafe Restaurant Pand 81 in Ten Boer, waar
Spirit om 17.00 u. wordt verwacht.
Tot slot wordt zo rond zeven uur weer koers gezet naar Delfzijl,
waar men hopelijk kan terugzien op een nieuwe, geslaagde
3-daagse reis.
3-DAAGSE REIS SPIRIT NAAR TERSCHELLING.

Van vrijdagmorgen 30 augustus t/m zondagavond 1 september
maakte Spirit haar jaarlijkse 3-daagse reis, met dit jaar voor het
eerst Terschelling als reisdoel.
Op vrijdagmorgen werd om half zeven al vertrokken vanuit Delfzijl
om koers te zetten naar de Friese havenstad Harlingen. Hier
werden de auto's geparkeerd voor de komende dagen, nadat de
passagiers bij de veerterminal bij de haven waren afgezet. Tegen
half tien kon men aan boord van de m.s. Friesland en om kwart voor
tien verliet deze de haven om koers te zetten naar Terschelling. Een
kleine twee uur later konden de Spirit-leden voet aan wal zetten op
de kade van West-Terschelling, waar, nadat de bagage van de
daarvoor bestemde karretjes was gehaald, taxibedrijf Yellow Cab
reeds stond te wachten om Spirit naar het Stayokay hostel te
brengen even buiten West.
Hier aangekomen moest men echter nog wachten tot de kamers
beschikbaar waren, dus besloot men eerst naar West terug te gaan
om daar de boel te verkennen en wat te eten en te drinken.
Tegen een uur of vijf bracht Yellow Cab het gezelschap weer naar
het Stayokay om de kamers in orde te brengen voor komende twee
nachten.
Om zeven uur werd Spirit verwacht in Pizzeria Italiaans Restaurant
Isola Bella, gelegen tussen Halfweg en Hee. Hier werd genoten van
een heerlijk diner naar keuze en tegen negenen werd Yellow Cab
weer opgetrommeld om de volle buiken terug te brengen naar het
Stayokay.
Hier werd de avond verder doorgebracht in een gezellige ambiance
en met het meedoen aan een quiz waar men het hoofd over mocht
breken.
Na een welverdiende nachtrust, de één wat meer dan de ander,
werd op zaterdagmorgen na het ontbijt een paaltjesroute gelopen
van plm. 4 km. in het bos aan de overkant van het Stayokay.
Gestart werd met een rode paaltjesroute, maar al snel werd
overgestapt op de bunkerroute. Dit bleek een route te zijn, die
voerde langs de Duitse Tigerstelling. Deze stelling is vlak na WOII
onder het zand geschoven, maar een aantal jaar geleden besloten
een aantal mensen om de stelling op te graven en open te stellen
voor het publiek. Nog lang niet alle bouwwerken zijn blootgelegd,
maar er is inmiddels toch al een indrukwekkend aantal bunkers en
andere onderdelen ontdaan van het zand. Een heel bijzondere
route. Op de hoogste duin had men een prachtig uitzicht over de
Waddenzee en op Terschelling West.
Na deze sportieve en educatieve bezigheid werd het tijd om naar
Oosterend te gaan waar om 13.00 u. men een huifkartocht met Puur
Terschelling ging maken. Voor dat het zover was genoot men nog
van een hapje en een drankje bij café restaurant De Boschplaat.
Om één uur ging men naar het tegenover De Boschplaat gelegen
bedrijf van Puur om in de huifkar te klimmen. Deze twee en een half
uur durende tocht was een belevenis op zich, zeker met
Puur-eigenaar Anne op de bok, die de aanwezigen vermaakte met
prachtige en vooral humoristische anekdotes over alles wat men
onderweg zag en meemaakte. De tocht voerde over de Boschplaat,
de duinen en het strand waar, samen met een tweede huifkar, nog
een koffie-, thee en pondkoekstop werd gehouden. Alles met elkaar
een tocht die men beslist niet moet missen als men op Terschelling
is.
Omstreeks half vier was men terug in Oosterend en om het wachten
op de Arriva-bus te bekorten werd nog even van een consumptie
genoten op het terras van De Heeren van Schelling.
Vervolgens bracht de bus Spirit naar de volgende stop Midsland.
Hier had men tijd om de hoofdstraat Oosterburen te verkennen,
vooral 's avonds de uitgaansstraat van de vakantie vierende jeugd
op Terschelling. Het "wandelgezelschap" deed het wat rustiger aan,
sommigen winkelden wat en anderen zochten een terras op. Ook
Midsland viel in de smaak en tegen een uur of vijf werd de bushalte
"Midsland-centrum" weer opgezocht, echter het bleek dat wachten
op een bus nog wel even zou duren, dus werd de Yellow Cab weer
gebeld en die bracht allen weer heelhuids naar het Stayokay. 's
Avonds om zeven uur was het diner geregeld bij Restaurant De
Brandaris en u raad al wie Spirit daar naar toe bracht.
Nadat de buiken weer rond waren gegeten, het was weer
voortreffelijk, werd het Stayokay weer opgezocht om daar aan de
tweede quiz van het weekend te beginnen. Ook op deze avond
vermaakte men zich prima, niet alleen met de quiz, maar ook om en
met andere Stayokay-logees.
De volgende morgen stond in het teken van vertrek, want om half
een vertrok de m.s. Friesland weer. Voorafgaande hieraan bracht
men nog een bezoek aan West, dat ieder naar eigen wil in kon
vullen.
Na de bootreis naar Harlingen werden de auto's opgehaald en
vertrok men om het Groningse land weer op te zoeken.
Hier werd bij Pand 81 in Ten Boer nog het slotdiner genoten, wat
ook voortreffelijk was, waarna men rond zeven uur terug was in
Delfzijl en men kon terugzien op een zeer geslaagd 3-daags
uitstapje naar het mooie Terschelling en aan de geluiden te horen:
voor herhaling vatbaar !
Foto's Theo Bos klik hier en foto's Jan Oolders klik hier.
ORINGERTOCHT TE ODOORN WORDT NIET BEZOCHT.

De op het wandelprogramma staande Oringertocht te Odoorn op
28-09 wordt door de w..s.v. Sprit niet bezocht.